*

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ - РЖАНА“ ПРЕДОСТАВЯ УНИКАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМЪМ И НА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

|

В рамките на Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ организира опознавателно пътуване за журналисти в защитена зона „Искърски пролом - Ржана“, която е част от Националната екологична мрежа Натура 2000 в България.

Целта на обиколката беше представителите на регионални медии да се запознаят и да популяризират възможностите за развитие на специализирани видове туризъм в тази защитена зона - селски, еко- и фото туризъм, наблюдение на птици (birdwatching) и др., както и за извършване на екологично чисти стопански дейности - биоживотновъдство, билкопроизводство, гъбарство и т. н.

Експедиенското пътуване се проведе по маршрут: с. Игнатица - Осеновлашки манастир „Рождество Богородично” („Седемте престола”) - махала Зимнишки дол - м. Люцка поляна - м. Конски кладенец - м. Шумер - с. Игнатица, а своеобразен туристически гит на журналистите беше кметът на с. Игнатица Иво Костов.

По време на обиколката Оля Генова, ст. експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ в Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, разказа на журналистите какви ценни за биологичното разнообразие животински и растителни видове се срещат в защитена зона „Искърски пролом - Ржана“, която е разположена на територията на три общини - Мездра, Ботевград и Своге. Сред тях са различни видове риби - черна (балканска) мряна, обикновен и балкански щипок, европейска горчивка, както и земноводни и влечуги - шипоопашата и обикновена блатна костенурка, жълтокоремна бумка и голям гребенест тритон. Районът е и едно от най-големите находища у нас на дългоух (Бехщайнов) и на широкоух нощник, които обитават старите дъбови и букови гори.

От растителните видове се срещат различни типове букови, дъбово-габърови, смесени и панонски гори, разположени върху сипеи и стръмни склонове, планински сенокосни ливади, извори с твърда вода с туфести формации, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и пр.

Кметът на Игнатица Иво Костов сподели, че богатите природни дадености на Искърския пролом и на Ржана планина предоставят уникални възможности за развитие на туризма и на природосъобразни стопански дейности - огромен потенциал, който, за съжаление, не е разработен и не се използва. Той изрази надежда, че включването на тази защитена зона в Натура 2000 ще осигури в дългосрочен план поминък, респективно по-добри условия за живот на хората, които живеят в района.

За да се случи това обаче, с цел повишаване информираността на населението, са необходими допълнителни кампании за разясняване на режимите, възможностите и ограниченията при стопанисване на имоти, които са част от зоните, включени в Натура 2000.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez