*

ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

|

Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства днес Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Като основни точки в дневния ред бяха заложени представянето и гласуването на Отчета за изпълнението на общинските планове за действие към стратегията на Област Враца за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., както и присъединяването на Сдружение „Етника“, гр. Бяла Слатина като член на Съвета.

Пламенка Ангелова, старши експерт в Регионален инспекторат по образованието - Враца представи накратко дейностите по изпълнението на общинските планове през изминалата 2014 г., като акцентира върху основните приоритетни направления – образование, здравеопазване, жилищни условия и заетост.

В съответствие със специфичните цели за повишаване на възпитанието и образованието в смесени детски градини в областта, са разкрити допълнителни занимания за подготовка на деца в ранна детска възраст за едно по-добро бъдещо включване в образователния процес.

Съществени резултати са постигнати в областта на превенцията на отпадане от училище на деца и ограмотяването на възрастни. Важен фактор за това е изпълнението на Проекта на Министерство на образованието и науката „Нов шанс за успех“, реализиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. В Община Мизия в момента се изпълнява Четвъртия етап, като досега по предходните етапи са завършили успешно общо 413 лица от ромски произход. В хода на работа в приоритет „Образование“, с цел усъвършенстване на образователните условия е повишена квалификация на педагозите и специалистите за работа в мултиетническа среда и е изградена интеркултурна компетентност.

Отчетени бяха и положителните резултати в изпълнение на дейностите по приоритет „Здравеопазване“, като основните постигнати цели са подобряване на здравната помощ за новородени и деца в предучилищна възраст и подобряване на профилактичната дейност сред ромското население. Подобрен е също достъпа до здравни услуги чрез осигуряване на средства за извършване на изследвания, повишена е и информираността и здравните знания на ромското население с цел превенция на употребата на наркотици .

Положителна оценка по отчетната дейност беше дадено и в направлението „Заетост“, в чиято реализация са включени проектите „Подкрепа за достоен живот“, „Старт в кариерата“, и „От социални помощи към заетост“.

„Като цяло визията и стратегическите цели, определени в Стратегията на област Враца за интегриране на ромите 2012 – 2020  е актуална, а рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи“ – поясни в заключение Пламенка Ангелова.

На срещата единодушно беше приет най-новия член на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – това е Сдружение „Етника“. Нейният Председател  - Митко Кунев представи идеята си.

„Ние сме млад екип, който цели да подпомага с дейността си хора, независимо от етническата им принадлежност. Затова смятам, че нашето участие в Съвета ще бъде ползотворно и ще се научим да изработваме стратегии и проекти“ – каза още Митко Кунев.

Заместник областният управител Мирослав Комитски изрази своето задоволство от дейностите по популяризирането в област Враца на Програмите, които целят финансово подпомагане на кандидат – студенти и студенти от ромски произход. Той сподели, че от одобрените на национално ниво общо 42 участника, 11 са от област Враца. Студентите се обучават в Медицински университет "Филиал проф. д-р Иван Митев"-Враца.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez