*

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА /29.03.2022Г./

|
Зареждане на видео плеър...

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

2. Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране – Враца” ЕООД.

 Докладва: д-р Владимир Христов
 Председател на Общински съвет

3. Даване на съгласие за закупуване на медицинска апаратура за Отделението по Образна диагностика при „Комплексен онкологичен център - Враца“ ЕООД.

 Докладва: д-р Владимир Христов
 Председател на Общински съвет

4. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца, по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

 Докладва: д-р Иво Ралчовски
 Общински съветник

5. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

 Докладва: д-р Иво Ралчовски
 Общински съветник

6. Изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на ОП „БКС”-Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

7. Одобряване на изменение в частта относно източниците на финансиране при запазване на общата численост в структурата на Общинска администрация – Враца за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.

Приложение

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

8. Одобрение на годишен доклад за 2021 г. за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Враца.

Приложение

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

9. Приемане актуализация на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца 2022 – 2026 г.

Приложение

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

10. Отчет за 2021 година по изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2021-2028 г., Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Враца 2019-2023 г.

Приложение

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

11. Даване на съгласие за изменение на Картата на възстановената собственост (КВС) на с. Згориград, община Враца и промяна на начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот-публична общинска собственост.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

12. Даване на съгласие за промяна в площта и границите на поземлен имот с идентификатор 03438.33.9 и поземлен имот с идентификатор 03438.33.226 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели извор, Община Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

13. Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за частично изменение на подробен устройствен план и изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нефела, община Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

14. Продажба на земя - частна общинска собственост, съставляваща поземлени имоти, находящи се в гр. Враца и населени места на територията на община Враца, в полза на собствениците на законно построените върху нея сгради.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

15. Изменение на Решение № 105 по Протокол № 8 от 31.03.2020г. на Общински съвет – Враца г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца – II-ра фаза”.

Приложения

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

16. Питания на граждани.

17. Разни.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар