*

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА /26.11.2018 г./

|

В дневния ред на първото редовно заседание на Общински съвет - Враца за мандат 2019 – 2023 г. бяха включени 11 точки.
С доклад на общинския съветник Ирина Иванова ОбС даде съгласие на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Враца да кандидатства по първа покана за набиране на проектни предложения по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 с проектно предложение „От Видин до Враца: Мобилни библиотеки и книжни пътеки“. Концепцията на проекта се основава на възможността да се стимулира интереса към традиционното четене на книги чрез използване на дигитални способи и облачни технологии, предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България с опция за включване и на норвежки партньор.
ОбС реши да бъде сключено от Младежки център Враца споразумение за сътрудничество по проект „Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Основните дейности по проекта са насочени към подобряване на условията за равен достъп до образование, обучение и труд; засилване на мотивацията за включване на деца и родители от етническите малцинства, създаване на предпоставки за социално включване; интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни инициативи и промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към младежите в риск.
На първо четене беше приета и нова Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Целта на новата Наредба е да бъде в синхрон с новоприетия Закон за физическото възпитание и спорта, с който се въвеждат нови постановки при използването и поддържането на спортните обекти и съоръжения, държавна и общинска собственост, с цел ефективното им стопанисване, реконструкция и привличане на инвестиции.
Общински съвет - Враца прие и актуализирания бюджет на Община Враца към 30.09.2019. В докладната на кмета на общината Калин Каменов беше представено подробно разпределение по вид разход, функции и дейности, съпоставени с първоначално утвърдения бюджет и актуализирания такъв на база приетите решения на Общинския съвет.
На днешната сесия ОбС-Враца обяви процедура за допълване списъка на съдебните заседатели към Районен съд Враца. Обявата е публикувана на следния адрес http://vratza.bg/?category=3


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez