*

ЗАРАДИ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ИМАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ....

|
ЗАРАДИ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, ИМАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ....

         От преди година и шест месеца , се върнах към стария си занаят , упражняван с успех преди години - техническото ръководство на строителен обект . И то не къде да е , а в София , по обясними причини - технологични ( първо тук се предлагат най- модерните стр. технологии), икономически ( тук е най - високо оценен труда на строителя), и емоционални ( да се докажа , че за социалното включване на човек , възраст няма, а са необходими желание и професионални умения , които никога не се забравят ).

          Това ми даде повод , след многобройните казуси , на които се натъквах в качеството ми на технически ръководител и експерт по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд ) , да ги анализирам обстойно и да инициирам изменения в законодателството, така че общественият интерес да се гарантира на всеки един етап от провеждането на строително-монтажните и строително - ремонтни работи .

               Нещо повече , позволявам си да представя предложения за законодателни промени с цел повишаване на качеството на строителството и уреждане на по-големи гаранции за търсене на отговорност при некачествено изпълнение на строително - монтажни и строително - ремонтни работи , излагането на риск и опасности на всички участници в строителния процес , както и околната среда .

                       Комплексното коригиране на нормативните условия в тази посока беше приоритет в работата ми като общественик още от 2014г.когато взех публично отношение по извращения в изграждането на водния цикъл на Враца, и днес , като човек с практически експертен опит , -   с цел постигане на по-качествено строителство от българския строителен бизнес , по-високи гаранции за гражданите потребители на строителния продукт , по - качествен контрол от страна на българските държавни институции гарантиращи УСТОЙЧИВОСТ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА .

           Предложенията ми са за промени в следните нормативни актове:

 

1. Изменения в Закон за устройство на територията, както следва:

 

- Въвеждане на солидарна отговорност, която да се носи от възложителя на проекта , проектанта, физическите лица - контрол за качеството на проекта във всички фази , физическото лице в общинската администрация одобрило стр.проекти за изпълнение и координатора по безопасност и здраве на стр.обект при проява на съществени отклонения по изпълняване на строителните технологии , създаващи риск за здравето на участниците по време на строителството на обекта .

 

- Въвеждане на солидарна отговорност, която да се носи от участниците в строителството - строителят, проектантът, консултантът , физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване при проявили се скрити дефекти след приемане и въвеждане в експлоатация на обекта;

- Носене на наказателна отговорност от лицето, упражняващо строителен надзор , и лицето технически ръководител на строежа , по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на контрол относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане или установяване на извършените работи;

- Въвеждане на задължителна допълнителна застраховка, която да се сключва между възложителя и останалите участници в строителството и която да покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект, както и имуществените вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени;

 

2. Изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

 

- Установяване на специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти;

- Уреждане на основание за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефекта и възобновяването им след приемането на работата.

 

3. Изменения в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството:

 

- Уреждане на минималното застрахователно покритие на допълнителната задължителна застраховка, сключвана между възложителя ( публичен или частен ) и останалите участници в строителството;

- Определяне на минималните застрахователни суми за всеки конкретен участник в строителството, съобразно прогнозната стойност на съответния обект;

- Въвеждане на задължение за удължаване на валидността на допълнителната застраховка до изтичане на най-дългия гаранционен срок за съответния обект.

 

4.Изменение в НКДП ( национална класификация на длъжностите и професиите )

- длъжността " технически ръководител на строителен обект " , независимо от категорията на строежа , да се уреди в първа квалификационна група с код 1.

 

5. Изменение в КСО ( Кодекс за социално осигуряване )

- длъжността " технически ръководител на строителен обект ", независимо от категорията на строежа , да бъде приравнена , към 2-ра категория труд.

- инкриминиране на работодатели с доказано разминаване на осигурителната тежест върху получаваното парично възнаграждение и вписаното по трудов договор за всеки зает в строително - инвестиционния процес.

 

6. Изменение в ЗЗБУТ ( Закон за здравословни и безопасни условия на труд )

- Наказателно отговорен за здравето и безопасността на строители и посетители на строежа по време на изпълнението му , както и за екологичното опазване на района около строежа , е физическото лице - технически ръководител ( на главния изпълнител ) на обекта, когато изпълнява по съвместителство функцията на орган по БЗР (експерт по безопасност и здраве при работа ) , и солидарно отговорен с физическото лице ( когато назначаването на такава длъжност е възможна за работодателя ) изпълняващо функцията орган ( експерт ) по БЗР на строежа , независимо от сключените договори за съвместни действия по ЗБУТ , между Главния изпълнител и подизпълнителите .

 

7. Изменение в Наредба N° РД- 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- отпадане на задължителното документиране на провеждането на ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ в строителството, като неефективен и затормозяващ елемент в управлението на строежа .

 

Илиян Нисторов


ОЩЕ ОТ "БЛОГ НА РЕДАКТОРА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez