*

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ВЪВ ВРАЦА С ПОРЕДЕН УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ

|

Средно училище „Христо Ботев“ успешно изпълни проект „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в обединена Европа /минало-настояще-бъдеще/“, финансиран от програма „Еразъм+“, Договор № 2016-1-CY01-KA219-017309_2.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Има ученици, чиито родители са или бежанци или имигранти и имат проблеми с интеграцията поради езикови затруднения, различни обичаи и религия, а ние също имаме ученици, чиито родители са мигрирали в чужбина за по-добро финансово бъдеще, оставяйки ги сами. Тези ученици, ако не се напътстват правилно от своите учители или ако не са приети от техните връстници, могат да развият агресивно поведение или да се сблъскат с трудности в обучението, които могат да ги накарат да напуснат училище преждевременно

 

Училището отразява това, което се случва в обществото днес повече от всякога. Идентифицирайки тези реалности и нужди и обмисляйки европейските политики, отразени и в образователните системи, този проект има за цел да се фокусира както върху учениците, засегнати от миграцията, така и върху техните връстници, като им помага да се справят с трудностите си и да развият тези умения, необходими за по-добро интегриране на пазара на труда на глобализираното общество в обединена Европа.

По този начин целите на проекта са:

1. Разглеждане на историческите и съвременни причини за миграция като безработица, политическа ситуация (война, промяна на границите, преследване на политически опоненти, силни религиозни убеждения), икономическата криза и необходимостта от по-добро образование.

2. Проучване въздействието на миграцията върху младежите, които го преживяват.

3. Насърчаване на културното многообразие и осведоменост, повишаване на разбирането и толерантността за хората от различни етнически или религиозни групи, така че учениците, които са или от семейства на бежанци / мигранти, да са по-лесно интегрирани в образователната общност. Това ще намали училищния неуспех и в резултат ще намали преждевременното напускане на училище.

4. Осъзнаване от страна на учениците, че имиграцията/миграцията е неизбежен процес, който също може да донесе някои ползи за общностите и да осъзнаят факта, че имиграцията е непрекъснат процес в целия свят.

5. Насърчаване на младите хора да разработят методи за гладка интеграция на имигрантите и бежанците в местната общност, което ще бъде от полза за всички имигранти / бежанци, както и за обществото като цяло.

Целта е да се създаде толерантна среда и да се улесни интеграцията с участието на родители, местна общност и власти, както и на учители, които се интересуват от въпроса в дейностите по проекта.

В ерата на глобализацията никоя страна не може да се справи сама с проблемите, особено след като проблемите са общи за всички страни и могат да бъдат решени единствено съвместно, като се споделят проблеми и решения. Ние вярваме, че чрез нашите дискусии и дейности направихме   нашите училища по-добро място за учене и по-толерантно място за хората, които са различни.

 

РЕЗУЛТАТИ

 

Резултатите, които постигнахме

1. а) намаление с 10% (краткосрочен резултат) през първата година на проекта, достигащо по-малко от 5% (дългосрочен резултат) през следващите 5 години от предразсъдъците и дискриминацията към имигрантите / бежанците.

  б) намаление до 20% през първата година и достигане на по-малко от 10% през следващите 5 години на стереотипи, като например убеждението, че икономическите въздействия на имигрантите са отрицателни.

2. За да се намали престъпността и малтретирането с 10% в рамките на училищната общност и извън нея, през първата година на проекта, достигаща по-малко от 5% през следващите 5 години от имигрантите / бежанците, те ще бъдат по-приемливи от училищната общност.

4. Намаляване с 3% в ранното напускане на училище чрез гладка интеграция на ученици от семейства на имигранти / бежанци.

5. Кулинарна книга, календар, книга с истории, DVD с транснационална култура

6. Близо 400 ученици ще могат да прехвърлят уменията, научени по време на партньорството, в полезни компетенции за бъдещи университетски изследвания и ежедневие като:

а) да развият своите стратегии за решаване на проблеми и способност за компромис

б) да работят автономно и да придобият критично мислене

в) да придобият умения за ръководене и работа в група

г) да могат да показват иновации и творчество

д) придобиване на опит при въвеждане на данни и представяне на резултати.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez