*

„СТРАШНИ СМЕШКИ, СМЕШКИ СТРАШНИ“ – НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЩЕ ПРОВЕРЯВА САМ СЕБЕ СИ

|

Поведението на кмета на община Враца Николай Иванов по повод скандала около реализацията на проекта „Леденика – туризъм без сезони“ и престъпленията при изпълнението му започват все повече да придобиват комедиен характер, с елементи на впечатляваща наглост и арогантност. От ежеседмичната му пресконференция разбираме, че е разпоредил пълна проверка на всички факти по проекта. Т.е. – ще проверява сам себе си! Доста смехотворна теза, предвид факта, че когато е трябвало наистина да проверява и да следи за коректното изпълнение на дейностите, вероятно е бил леко разсеян. Сега вече е закъсняло пълнолуние. По простата причина, че държавните органи, в лицето на Апелативна прокуратура, Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ и Окръжна прокуратура – Враца, са проверили сигналите и са се произнесли с надлежни актове. От които пък е видно, че: „... са налице данни за престъпление по чл.212, ал.2 или ал.3 от НК“.

Постановлението на Окръжна прокуратура – Враца е изготвено въз основа на Доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/.

„... Видно от констатациите в Доклада на АДФИ и материалите към него се установява следното:

Срокът по Договора за изпълнение на дейностите по обществена поръчка „Изграждане на тематичен развлекателен парк „Леденика“ е 122 дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво – следвало е да приключи на 28 януари 2013 г. След спиране на строителството на 17 декември 2012 г. същото е било възобновено на 8 април 2013 г. като изпълнителят ДЗЗД „Сдружение Враца-Леденика“ е изготвил нов линеен график НЕодобрен от възложителя, с който крайния срок за приключване на СМР се удължава до 14 септември 2013 г. – със 117 дни в повече от уговорения срок.

В Доклада на АДФИ са анализирани съставените Протоколи за приемане на СМР, относно съответствие между единичните цени в тях и КСС /количествено-стойностна сметка/ по Договора, при което са установени разлики...“

Финансоват инспекция е извършила проверка и на още един Договор с предмет „Допълнителни СМР за обект изграждане на тематичен развлекателен парк „Леденика“ и друга дребномащабна инфраструктура, сключен на 23 април 2013 г. Констатациите отново са категорични:

„... Финансовата инспекция е извършила проверка на съставените в изпълнение на този Договор 8 Протоколи за приемане на СМР и заменителни таблици, при което е установила множество несъответствия, сравнявайки посочените стойности на неизпълнени СМР в заменителните таблици, тези по КСС и извършените такива, съгласно съставените актове за приети за извършени СМР. В заменителните таблици не са намерили отражение като НЕизпълнени 73 позиции СМР, предвидени в сключения Договор...“

Не по-малко категорични са констатациите при проверката на процедурата по избор на изпълнител за доставка на Атрактивен входен модул „Светломразец“ към пещерата Леденика и елементи към Амфитеатър и анимационен модул „Приказна алея“ и спортно-развлекателен модул „Мама, татко и ние“. Договорите по тези дейности са сключени съответно - №Д-98/10.05.203 г. и №Д-99/10.05.2013 г.

„... Във връзка с изпълнение на Договор №Д-98/10.05.2013 г., на 8 август 2013 г. между община Враца, „Дъ Пойнт Интернешънъл“ ООД гр. Търговище и „Синко Инженеринг“ АД гр. София, представлявано от инж. Георги Петров в качеството му на строителен надзор на проекта, е съставен Приемо-предавателен протокол в уверение на това, че е извършена доставка, съгласно условията на Договора, приет без забележки и монтажа е извършен, съгласно Акт Протокол от 14.05.2013 г.

В изпълнение на правомощията си по чл.13, т.8 от ДЗФИ са изискани заверени копия от всички документи – фактури, Протоколи, платежни документи и др., свързани с извършените от „Дъ Пойнт Интернешънъл“ ООД разходи към фирма „Проджес“ СРЛ Италия. Анализирайки тези документи, Инспекцията е констатирала, че отразеното в Приемо-предавателния протокол от 8 август 2013 г. НЕ отговора на действителните факти и обстоятелства, а именно:

-         От Удостоверение за съответствие, представено от фирма „Проджес“ СРЛ Италия, Атрактивния входен модул „Светломразец“ вместо от ФИБРОСТЪКЛО, е изработен от пенополистирол /пяна и стиропор/;

-         В Приемо-предавателния протокол е отразено, че към датата на подписването му 8 август 2013 г. е извършена доставката и монтажа на елементите по Договора, което реално е извършено на по-късен етап;

-         От представените фактури от „Стройрент“ ЕООД София се установява, че монтажа на модулите също не е бил извършен към датата на съставяне на Приемо-предавателния протокол от 8 август 2013 г.;

-         От представеното копие на Договор за покупко-продажба на седалките цвете е видно, че същият е сключен на 9 август 2013 г. и седалките са заскладени на 14 август 2013 г.;

От горното се налага извод, че със съставянето на Протокола от 8 август 2013 г. в уверение на това, че Договор №Д-98/10.05.2013 г. е изпълнен, при положение, че с оглед приложените документи фактическото изпълнение е приключило месец и половина по-късно, на практика е довело до НЕпредприемане на действия от страна на Възложителя за събиране на договорените неустойки за неспазен срок на Договора и за неизпълнение, съгласно Техническата спецификация /подмяна на материала, от който е следвало да бъде изработен атрактивния модул – вместо ФИБРОСТЪКЛО – пенополистирол/, като последното представлява изменение на Договора и по-конкретно техническата спецификация, която е неразделна част от него.

По отношение на изпълнение на Договор №Д-99/10.05.2013 г. с „Дъ Пойнт Интернешънъл“ ООД гр. Търговище и съответствието му с офертата на изпълнителя, съответно със заданието на Възложителя, Инспекцията е установила:

-         На 17 юли 2013 г. между община Враца – представлявана от инж. Красимира Георгиева – ръководител на проекта и зам.-кмет, „Дъ Пойнт Интернешънъл„ ООД – представлявано от Ангелина Иванова и „Синко Инженеринг“ АД – представлявано от инж. Георги Петров в качеството му на строителен надзор, е съставен Приемо-предавателен протокол, съгласно който доставката на елементите по Договора е извършена.

От представените от „Дъ Пойнт Интернешънъл“ ООД документи е видно, че изработката и доставката на елементите към Амфитеатъра и анимационен модул „Мама, татко и ние“ е на по-късен етап от датата на съставяне на Протокола, т.е. тристранният Протокол от 17 юли 2013 г. не отразява действителните факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Договора. Дейностите по доставката на модулите и съоръженията са продължили и през 2014 г. На практика, съставянето на Приемо-предавателния протокол от 17 юли 2013 г., е довело до НЕпредприемане на действия от страна на Възложителя за събиране на договорените неустойки за неспазен срок и неизпълнение на дейностите по доставка на модулите и съоръженията.

От гореизложеното се налага извод, че във връзка с изпълнението на Договор №С-165/11.09.2012 г. за изграждане на тематичен развлекателен парк „Леденика“ по Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони“, Договор №Д-98/10.05.2013 г. с предмет: Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изработи, достави и монтира атрактивен входен модул „Светломразец“ към пещера „Леденика“ и Договор №Д-99/10.05.2013 г. за изработка, доставка и монтаж на елементи към Амфитеатър и анимационен модул „Мама, татко и ние“, са съставени Приемо-предавателни протоколи между Възложителя, Изпълнителя и строителни надзор, които НЕ отразяват действителните факти и обстоятелства и сочат за наличие на данни за извършено престъпление по чл.212, ал.2 или ал.3 от НК“, се казва в Постановление на Врачанска окръжна прокуратура от 18.06.2015 г.

Случайно, или не – прокуратурата пропуска няколко изключително важни обстоятелства, свързани с провеждането на обществените поръчки по проекта за Леденика.

Първо – фактът, че Ангелина Иванова – управител на спечелилата „Дъ Пойнт Интернешънъл“ ООД, е била консултант при разработването на проекта, след което изведнъж се оказва, че печели обществената поръчка и става изпълнител. Благодарение на това, врачани имат най-скъпите пейки, кукли и атракциони, вероятно в целия свят.

Второ – налице е документна измама, в резултат на която офертите на „Дъ Пойнт Интернешънъл“ ООД са редактирани и преправени. На всеки е ясно, че офертата, с която се кандидатства по обществената поръчка, следва да е напълно идентична с офертата, която става неразделна част от Договора за изпълнение. В случая със стиропорените принцеси обаче, нещата не стоят точно така. Една е офертата на Ангелина Иванова при кандидатстването, съвсем различна и „правилно редактирана“ е като неразделна част от Договора.

Не изключвам възможността прокуратурата просто да не е обърнала внимание. Все пак, хора сме. За сметка на това, съм убедена, че „на второ четене“ ще забележат тази „дребна подробност“.

С други думи, намерението на Николай Иванов да дава публични отговори на всички въпроси, свързани с проекта за Леденика, е твърде, твърде закъсняло. Врачанската общественост добре си спомня всички опити темата за пладнешкия грабеж на Леденика да бъде неглижирана. Врачани си спомнят колко самоотвержено кметът и присъдружните му отричаха, че материалът, от който са изработени елементите е подменен. Спомнят си и жалките опити да се заглуши всеки критичен глас. Е, в 21 век това няма как да се получи! Все пак, в този град живеят не само клиентелисти, а има достатъчно будни и активни хора, които няма да допуснат някой да ги граби пред очите им.

Въпрос на време е прокуратурата да изготви обвинителен акт, а кметът да бъде отстранен. Видяхме колко градоначалници излязоха с полицейски гривни на ръцете, и то за къде-къде по-дребни престъпления.

А воплите на Николай Иванов, че отново е жертва, предизвикват само усмивки. Или както мъдрият български народ е казал в поговорката – Крадецът вика, дръжте крадеца!

Валя КРЪСТЕВА


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez