*

СТОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО Е НОВИЯТ КОНЦЕСИОНЕР НА НАХОДИЩАТА „ГОРНА КРЕМЕНА“ И „ВЪРБЕШНИЦА“

|
СТОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО Е НОВИЯТ КОНЦЕСИОНЕР НА НАХОДИЩАТА „ГОРНА КРЕМЕНА“ И „ВЪРБЕШНИЦА“

Съгласно правителствено решение Софийското дружество „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД е новият концесионер на находище „Горна Кремена“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали - варовици. Находището се намира в землището на едноименното село, област Враца. Концесията за него е предоставена през май 2000 г. за срок от 35 години на „Монолит“ АД, гр. Монтана. С решение на Министерския съвет от 2018 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Стоун лайн М и М“ ООД, гр. Пловдив. 
След вчерашното решение на МС новият концесионер на находището ще бъде „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет реши също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася за 100% от всички (не само паричните) задължения по концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея. Министерският съвет промени и начина за изчисляване на концесионното плащане по договора. Занапред то ще се определя в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.
„Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД е новият концесионер и на находище „Върбешница“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици и което се намира на територията на област Враца. Концесията за него е предоставена през май 2000 г. за срок от 35 години на „Монолит“ АД, гр. Монтана. С решение на Министерския съвет от 2018 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Стоун лайн М и М“ ООД, гр. Пловдив. 
След вчерашното правителствено решение новият концесионер на находището ще бъде „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет промени и начина за изчисляване на концесионното плащане по договора. Занапред то ще се определя в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez