*

СЕРАПИОНОВАТА ПЕЩЕРА КРАЙ ЛЮТИБРОД ВЕЧЕ Е СЪС СТАТУТ НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ

|

По предложение на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, със Заповед №РД-212 от 6 март 2020 г. на министъра на околната среда и водите Емил Димитров, обнародвана в бр. 45 на „Държавен вестник“ от 15 май 2020 г., е обявена защитена местност „Серапионова пещера“ в землището на село Лютиброд, община Мездра, с площ на наземната част 2,21 дка и подземни части на пещерата.

Серапионовата пещера е обявена за защитената местност на основание чл. 39, във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), с цел опазване на местообитания на видове прилепи от национална и европейска значимост: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), както и видове безгръбначни животни, сред които и троглобионтното насекомо Beskovia bulgarica.

В границата на защитената местност се забранява:

• строителство на нови пътища с трайна настилка, сгради и съоръжения, с изключение на поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;

• извеждане на сечи, с изключение на санитарни;

• отсичане на отделни стари дървета с хралупи и гнезда;

• търсене, проучване и добив на подземни

богатства;

• изкопна и друга дейност, водеща до трайни

промени на ландшафта;

• внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

• употребата на инсектициди, пестициди и други химически средства;

• изграждане на екопътеки и друг вид подстъпи, водещи до входа на пещерата;

• влизане в пещерата в периода 1 ноември - 1 април, с изключение на посещения с научна цел и мониторинг;

•  влизане в пещерата в периода 25 май - 31 юли, с изключение на посещения с научна цел и мониторинг;

• къртене, чупене, пробиване и разширяване на отвори в пещерата и скалните венци;

• унищожаване, повреждане, пренасяне и изнасяне на елементи от пещерната структура (камъни и пещерни образувания), както и на палеонтоложки или археологически находки;

• пренасяне и изнасяне на палеонтоложки или археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;

• скално катерене, екипиране на катерачески маршрути, включително поставяне на клинове чрез пробиване и лепене и други дейности, свързани с използването на пещерата за спортни прояви;

• всякакви дейности в пещерата и около входовете й, които могат да прекъснат и/или ограничат достъпа на прилепите в нея или да променят нейния микроклимат;

• поставянето на надписи или знаци по стените, пода, тавана или входа на пещерата, с изключение за целите на картографирането;

• палене на огън, опушване с дим, използване на пиротехнически, димни и огнени ефекти, както и използване на взрив в пещерата;

• разкопаване и изнасяне на глина и гуано;

• бивакуване на хора и организиране на подземни лагери;

• провеждане на снимки на филмови продукции;

• провеждане на масови мероприятия, включително колективни игри, сборове и др.;

• изхвърляне на отпадъци и умрели животни в пещерата;

• използването на пещерата за осъществяването на производствени и складови дейности.

Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Защитена местност „Серапионова пещера“, която се намира в м. Ключнѝ дол, на около 1 км югоизточно от гара Черепиш, на левия бряг на река Искър, е вписана в Държавния регистър на защитените територии при Министерство на околната среда и водите под №600.

Освен Серапионовата пещера, защитени територии в община Мездра са две природни забележителности в землището на с. Лютиброд -  скалният феномен „Ритлите“ (Постановление №9733 на министъра на земеделието и държавните имоти от 27.05.1938 г.) и „Новата пещера“ в м. Равнището над Черепиш (Заповед №2632 от 21.09.1962 г. на министъра на горите и горската промишленост, ДВ, бр. 91/1966 г.), както и природна забележителност пещера „Говедарника“ (Заповед №1799 от 30.06.1972 г. на министъра на горите и опазване на околната среда, ДВ, бр. 59/1972 г.) в едноименната местност в землището на с. Царевец.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez