*

СЪЗДАВАТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЧИСТОТА” ВЪВ ВРАЦА

|
СЪЗДАВАТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЧИСТОТА” ВЪВ ВРАЦА

Общинските съветници във Враца ще заседават извънредно на 8 юни от 10:00 часа в конферентната зала на общината. В проекта за дневен ред е включена една точка - Създаване на Общинско предприятие „Чистота” и изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година.

Общинското предприятие се създава за изпълнение на общински дейности, произтичащи от изпълнение на законови задължения на общината и в обществен интерес за задоволяване на различни потребности на населението. Целта е по този начин да се осигури постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата при управлението, като приоритет ще бъде и подобряване качеството на предоставяните услуги и осъществяваните дейности. Услугите, предоставяни от общинското предприятие са с по- ниска себестойност, а качеството на работата се контролира пряко от общинската администрация.

Очакваните резултати от създаването на Общинско предприятие ”Чистота” като правоприемник на „БКС - Враца” ЕООД се изразяват в следното:

  • Подобряване качеството на предоставяните услуги и местни дейности и на възможността за поетапно подменяне на амортизираната техника чрез реализация на различни инвестиционни проекти с бенефициент община Враца, както и със собствени средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
  • Постигане по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата при предоставянето на услугите и местните дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината и на нейното население;
  • Осигуряване на гъвкавост, отговаряща на потребностите на населението, тъй като цялостната дейност на предприятието се определя от решения на Общинския съвет и Кмета, за разлика от договорните отношения след процедура по ЗОП с външен изпълнител (търговско дружество);
  • Намаляване на цената на предоставените услуги и осъществявани дейности, предвид това, че общинското предприятие за разлика от търговското дружество няма за цел реализация на печалба;
  • Възможност за оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение;
  • Осигуряване на непрекъсваемост на предоставяне на услугите, което не е гарантирано при провеждане на процедури по ЗОП;
  • Увеличаване на броя граждани, ползващи съществуващите услуги в общината;
  • Разширяване на спектъра и броя на разкритите нови услуги.

За създаването на Общинско предприятие „Чистота” и прилагането на правилник за устройството и дейността му няма да са необходими повече от  предвижданите годишно финансови средства, осигуряващи реализацията на съществуващите към момента дейности, като за обезпечаване и функционирането на общинското предприятие следва да бъдат предоставени всички средства и материални активи (сгради, машини и оборудване, недвижими имоти), стопанисвани от сегашното комунално дружество, а по отношение на трудовата заетост следва да настъпи правоприемство.

Проектът за изменение на бюджета е разработен на база анализ за организацията на дейностите на предприятието.  Промените са съобразени с планираните по бюджета за 2017 г. средства за осигуряване на услугите. Предложените промени по бюджета са в съответствие с предвидената организационно-управленската структура, числеността на персонала и необходимите средства за осъществяване на дейностите.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez