*

СЪЗДАДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН, ВРАЦА И ВЪРШЕЦ

|
СЪЗДАДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  БОРОВАН, ВРАЦА И ВЪРШЕЦ

Кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова подписа на 15 март административен договор РД 50-46 /15.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът обхваща Общините Борован, Враца и Вършец, брой на обхванатото население 23 836 жители.

Трите общини се обединяват около идеята за облагородяване и развитие на териториите, за създаване на инструменти за устойчиво местно развитие на хората, за запазване на традициите и ценностите, създаване на условия и предпоставки за прогрес, растеж и иновации, които ще доведат до увеличаване благоденствието на местното население. Основна цел е обединяване на трите общини – Борован, Враца и Вършец, създаване на силно местно партньорство, с участието на местни лидери, в лицето на бизнеса, НПО и Народни читалища, което партньорство да се легализира в обществена полза, която да работи за интереса и развитието на територията на трите общини.

МИГ ще разработи стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) или от повече от един от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в зависимост от анализа, профила и потребностите на местната общност. Стратегията има за цел средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на териториите на трите общини, изхождайки от местните характеристики на региона, силните страни и потенциала за развитие, нагласата и виждането на местната общност за устойчиво развитие, давайки възможност както за бизнеса, така и за всички местни хора, които чрез своето укрепване и стабилизиране ще допринесат за общото развитие на региона.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар