*

С ПЪРВА КОПКА СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, В РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ОРЯХОВО

|

С първа копка стартираха строителните дейности по проект за изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово.

Събитието се състоя в местността Марков баир, която се намира до регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа. Министърът на МОСВ Емил Димитров-Ревизоро и директорът на екоинспекцията във Враца инж. Николай Йорданов, както и кметовете на Бяла Слатина инж. Иво Цветков, на Мизия Валя Берчева бяха сред официалните гости. Те бяха посрещнати от домакина – Росен Добрев. Градоначалникът на Оряхово припомни колко важен за общините в региона е този обект.

Проектът, който стартира на 5 април 2018 г., трябва да приключи до 5 март 2022 г. Той трябва да повиши качеството на услугите в сферата на управлението на отпадъците и подобрение качеството на живот на жителите на общините, да осигури екологична устойчивост, да удължи живота на съществуващото регионално депо, да намали разходите на населението за депониране на отпадъци, като приобщи региона към европейските и национални тенденции при управление на отпадъците.

Проектът се осъществява в рамките АДБФП BG16M1OP002-2.002-0011-C01, сключен между Министерство на околната среда и водите и Общините от РСУО Оряхово – Оряхово, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия и Хайредин. Договорът е финансиран по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Стойността на проекта е 13 498 945 лева, от които европейското участие е за 8 564 895.66 лв., националното съфинансиране е в размер на 1 511 452.20 лв., а бенефициентът участва с още 3 422 597.82 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez