*

РИОСВ - ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ПЛЕНЕР ЗА УЧЕНИЦИ

|
РИОСВ - ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ПЛЕНЕР ЗА УЧЕНИЦИ

РИОСВ - Враца организира пленер за ученици от художествени паралелки във Враца. На 4 юни, деца от паралелки със засилено изучаване на изобразително изкуство на ОУ „Васил Левски” във Враца рисуваха сред природата на резерват “Врачански карст”. Младите художници пресъздадоха в рисунки уникалния характер на карста. Експертите от екоинспекцията допълниха знанията на учениците за това, какви са границите на резервата и с какво е уникален. Рисунките ще бъдат изложени в организирана от РИОСВ – Враца изложба, като авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени. Всички участници и гости на предстоящата изложбата ще получат картички с отпечатани върху тях рисунки от проведения пленера.
Провеждането на пленера е част от дейностите на РИОСВ – Враца по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" . С реализирането на посочената дейност се постига част от основната цел на проекта - опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст".
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв..
Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.
Национално съфинансиране: 52 935.00лв.
Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води – Враца


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez