*

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.09.2019 - 30.09.2019 Г.

|

Инспекционната дейност в Дирекция "Инспекция по труда", гр. Враца, през отчетния период бе насочена към постигане на поставената оперативна цел: „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта, държавната служба и трудовата мобилност”.

 • Проверени - 96 бр. предприятия във всички отрасли на икономиката, от тях:

-  Проверени за първи път – 9 бр.

 • Персонал в проверените предприятия:

-  Мъже – 1300

-  Жени – 700

-  Трудоустроени работници с намалена работоспособност – 197 бр.

-  Работещи пенсионери – 59 бр.

-  Работещи непълнолетни до 18 г. – 1 бр.

-  Работещи чужденци – няма

 • Извършени проверки общо – 96 бр., в т.ч.:

-  Проверки по национални и областни програми – 96 бр.

-  Проверки, в които е извършен контрол на дадени предписания – 51 бр.

-  Проверки за разследване на трудови злополуки – няма

-  Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 1 бр.

-  Проверки по разпореждане на висшестоящи организации – няма

 • Извършени съвместни проверки с:

-  МВР – 2 бр.

-  НОИ – 3 бр.

-  АЗ – 1 бр.

-  НАП – 1 бр.

-  ДНСК – няма

-  Контролно-техническа инспекция - няма

-  СИНДИКАТИ – 1

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 5 бр.

 • Общо констатирани нарушения – 299 бр., от тях неизпълнени предписания – 1 бр.
 • В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили следните принудителни административни мерки:

-  Дадени задължителни предписания – 299 бр.

-  Спрени машини и съоръжения – няма

-  Отстранени работници – няма

-  Въведен специален режим на работа - няма

 • Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

-        Съставени актове за административни нарушения – 8 бр. (от тях за работа без трудов договор – няма)

- Издадени наказателни постановления – 8 бр. за обща сума от 7600 лв., всички на работодатели.

 • Влезли в сила наказателни постановления за предходен период – 10 бр., за сумата от 3400 лв.
 • Няма регистрирана тежка трудова злополука.
 • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 1 бр.
 • Възстановени изгубени трудови книжки – 1 бр.

 

Ефекти от инспекционната дейност

 • Подобрява се организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 • Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в т.ч. и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките.
 • Подобрява се качеството на оценката на риска, а оттам и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги служби по трудова медицина.
 • Благодарение намесата на Дирекция „Инспекция по труда“ Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За периода е установено забавяне в изплащането на заплати за 8000 лв.

В периода 21 – 25 октомври 2019 г. е Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, по време на която се провеждат серия събития, насочени към превенция на рисковете за живота и здравето на работещите. Събитията са част от двугодишните тематични кампании на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. През 2019 г. приключи кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. ИА ГИТ се включи в нея, като Дирекция „Инспекция по труда“ Враца направи 24 бр. проверки. В рамките на кампанията са установени 93 бр. нарушения. Най-честите нарушения са за това, че работодателите не са:

- Организирали извършването на задължителните периодични медицински прегледи на работещите с опасни химични вещества;

- Не се провежда ежедневен инструктаж на работещите с опасни химични вещества;

- При изготвянето на оценката на риска не са оценили риска при употреба на химични агенти, като не са използвали данните от информационните листове за безопасност;

- Не е оценено комбинираното действие, когато работниците са експонирани на няколко опасни химични агента с еднопосочно действие;

- Работодателят не води за всяко работно място картотека за използваните опасни вещества и техните характеристики;

- Работодателят не е организирал периодични измервания за концентрациите на вредните вещества във въздуха

За оценка на риска при работа с опасни вещества могат да бъдат използвани разработените по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска. При заявка помощник-инспектори по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ могат да консултират работодателите по отношение осигуряването на безопасност и здраве при работа и да демонстрират функционалностите на инструментите за онлайн оценка на риска, които могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения, освен за оценка на риска. И двата проекта са финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

Приоритетите за изпълнение през следващия месец:

- Продължава контролът на земеделските производители и през следващия месец, което е един от основните акценти в дейността на Инспекцията по труда и в частност на Дирекция „Инспекция по труда“ Враца. При тези проверки се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, са само един от начините за наемане на работната ръка. Те имат своите предимства както за работещите, които не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, така и за земеделските стопани, които нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Инспекцията по труда от своя страна положи усилия максимално да облекчи администрирането на еднодневните договори. От февруари 2017 г. земеделските стопани могат да се възползват от система, която позволява заявяване на образци на еднодневни трудови договори по всяко време, дори в извънработното за администрацията. От май 2018 г. е въведена и възможност за наемане по силата на еднодневни трудови договори на 4 часа, които също могат да се заявяват онлайн. Софтуерът позволява директно генериране на данни на веднъж вече наети от даден земеделски стопанин работници, изчисляване на дължими осигурителни вноски и др. Системата е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. По проекта са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начина на работа с нея и функционалностите й.

-        Продължава контролът относно работа без трудови договори.

-        Проверка на фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащането на труда на работещите.

-        Проверки в рисковите обекти и такива с висок трудов травматизъм, предвидени в годишния план за съответния месец, както и контрол на строителни обекти.

- Благодарение на проект „Контрол на командированите лица“, изпълняван от ИА „Главна инспекция по труда“, Р България вече има изграден единен официален национален уебсайт (информационен портал), в който представители на предприятия от други държави, командироващи работници у нас, както и самите командировани лица, могат да намерят информация за трудовото законодателство, действащо в страната. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сайтът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg и е с версии на български и английски.

Чрез него е осигурена възможност за подаване по електронен път на изискващите се заявления за командироване/изпращане на работници, които чуждестранните работодатели, командироващи у нас, следва да предоставят в Инспекцията по труда. От 01.04.2019 г. подаването им е само по електронен път. Има разработен и специален въпросник, чрез попълването на който командированите лица или тези, на които им предстои командироване могат да проверят дали има риск от заобикаляне на закона при командироването им.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez