*

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.08.2020 - 31.08.2020 Г.

|
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.08.2020 - 31.08.2020 Г.

През отчетния период дейността на дирекцията бе насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Извършва се и контрол по въвеждане на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19. Акцент в контролната дейност на дирекцията са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда.

  • Проверени - 83 бр. предприятия от различни отрасли на икономиката, от тях:

-  Проверени за първи път – 7 бр.

-  Работещи непълнолетни до 18 г. – няма

-  Работещи чужденци – 1

  • Извършени проверки в т.ч.:

-  Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 4 бр.

-  Проверки по разпореждане на висшестоящи организации – 1 бр.

  • Извършени съвместни проверки с:

-  НОИ – 3 бр.

-  НАП – 1 бр.

-  РЗИ - 6 бр.

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 7 бр.

  • Общо констатирани нарушения – 238 бр., от тях неизпълнени предписания – няма
  • В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са дадени 232 бр. задължителни за изпълнение предписания.
  • Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

- Съставени актове за административни нарушения – 5 бр. (от тях за работа без трудов договор – 4 бр.)

- Издадени наказателни постановления – 5 бр. за обща сума от 7 500 лв., всички на работодатели.

  • Влезли в сила наказателни постановления за предходен период – 12 бр. за сумата от 14 300 лв.
  • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 1 бр.
  • Възстановени изгубени трудови книжки – 1 бр.

 

Приоритетите за изпълнение през следващия месец:

Дейността на Инспекцията по труда продължава с работата по решаване на получените сигнали от работещите. Приоритет остава и контролът по въвеждане в предприятията на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19.

ДИТ Враца напомня на земеделските стопани, че до 31 октомври 2020 г. те имат възможност да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) за повече от един ден, за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, и без да се заплащат предварително осигурителни вноски. До 31 октомври земеделските стопани могат също да наемат, отново за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, и трайно безработни лица с право на социални помощи по силата на трети вид договор – до 120 дни. Двата нови вида договори могат да се използват и от тютюнопроизводителите, освен от земеделските стопани, произвеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Наетите на който и да е от трите вида договори запазват правото си на социално подпомагане. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да представят на земеделските стопани функционалностите на системата, чрез която образците на всички видове договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да се предоставят онлайн. Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По отношение активизиране строително-монтажните работи, които са с висок риск от трудов травматизъм, ДИТ Враца обръща внимание, че има разработен специален интерактивен инструмент за онлайн оценка на риска в строителството, който работодателите могат да използват не само за да оценят рисковете по работните места и да предприемат мерки за минимизирането им, но и за обучения и инструктажи на работещите. Инструментът е един от 40-те, които са разработени за различни икономически дейности по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“. Функционалностите на инструментите за онлайн оценка на риска могат да бъдат представени на работодателите от помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Преведен и адаптиран на български език е и онлайн инструмент за оценка на риска от разпространение на КОВИД-19, който е разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

          Контролът относно полагането на труд без трудови договори, както и проверките на фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащането на труда на работещите, остават приоритет в дейността на дирекцията и през следващия месец. Предвид изнесената информация от КНСБ за получени сигнали на мобилното приложение VOX, че работодатели принуждават работниците да подписват ведно с назначаването си и на заявление за напускане по взаимно съгласие без  дата, дирекция „Инспекция по труда“ Враца обръща внимание, че те не следва да разписват документи, с чието съдържание не са съгласни. При подписване на такъв документ, те се съгласяват с условията на работодателя и след това не биха могли да защитят правата си.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez