*

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2021 - 31.03.2021 Г.

|
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2021 - 31.03.2021 Г.

През отчетния период дейността на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) Враца бе насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Извършва се и контрол по въвеждане на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19. Акцент в контролната дейност на дирекцията са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда.

 • Проверени - 104 предприятия от различни отрасли на икономиката, от тях:

-  Проверени за първи път – 3 бр.

-  Работещи непълнолетни до 18 г. – няма

-  Работещи чужденци – 3 бр.

 • Извършени 104 проверки в т.ч.:

-  Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 13 бр.

-  Проверки по разпореждане на висшестоящи организации – 2 бр.

 • Извършени съвместни проверки с:

-  НОИ – 8 бр.

-  АЗ – 7 бр.

-  НАП – 1 бр.

-  РЗИ - 24 бр.

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТИТЕ - 1 бр.

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 9 бр.

 • Общо констатирани нарушения – 281 бр., от тях няма неизпълнени предписания.
 • В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 278 бр. задължителни за изпълнение предписания.
 •  Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

- Съставени актове за административни нарушения – 2 бр. (от тях за работа без трудов договор – няма)

- Издадени наказателни постановления – 2 бр. за обща сума от 400 лв., всички на работодатели.

 • Влезли в сила наказателни постановления за предходен период – 10 бр. за сумата от 5 900 лв.
 • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 2 бр.
 • Нe са разследвани тежки трудови злополуки.

 

Ефекти от инспекционната дейност

 • Подобрява се организацията по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията.
 • Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките.
 • Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги служби по трудова медицина.

Благодарение намесата на дирекция „Инспекция по труда“ Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За периода са изплатени забавени заплати за 17 000 лв.

Приоритетите за изпълнение на планираните мерки  през 2021 г.:

Специална мярка в плана за дейността на Инспекцията по труда през 2021 г. гарантира засилен контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД-19 в предприятията. Акцент в проверките по мярката е и изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта.

С цел подобряване условията на труд и гарантиране в по-висока степен на живота и здравето на работещите интензивни проверки се извършват и в предприятия с високо ниво на трудов травматизъм. В обекти с рискови производства и дейности се извършва периодичният контрол, който се осъществява в тях от един до четири пъти в годината съобразно нивото на риска на дейността. На територията на област Враца в списъка на обектите, подлежащи на периодичен контрол са включени 48 бр. производства и дейности от нефто- и газодобива, металургията, добивната промишленост и др.

На територията на дирекция „Инспекция по труда“ Враца са планира проверки в над 90 обекта на контрол, които са оценени като високорискови по отношение цялостното прилагане на трудовото законодателство чрез специална методика, разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От началото на месец март инспекторите по труда на дирекцията засилиха контрола в селското стопанство предвид активизирането на земеделските дейности. Законосъобразното наемане на работници в сектора е един от акцентите на тези проверки. Ангажираните с обработката на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн могат да бъдат наемани и по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Помощник-инспекторите, назначени по проекта „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ могат също да представят и функционалностите на системата за заявяване на образци на еднодневни трудови договори, които са един от начините за законосъобразно наемане на работници в селското стопанство.

През следващите месеци ще продължи извършването на интензивни проверки и в строителството. Секторът остава сред най-рисковите дейности както по отношение използването на недеклариран труд, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа, заедно със селското стопанство.

Предвид сериозните негативи, които недекларираният труд носи за работещите в частност и за обществото като цяло, превенцията на използването му е друго направление, в което е планиран засилен контрол. Икономическата криза, предизвикана от разпространението на коронавируса, увеличава риска от използване на недеклариран труд. Инспекцията по труда напомня на работещите, че само сключеният писмено трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, може да гарантира трудовите и осигурителните им права.

Търсещите работа в чужбина лица също следва да тръгват от България с информация, получена писмено и на български език, за условията на труд в приемащата държава, както и да са договорили условията, при които те ще работят. С фирмите посредници следва да имат сключен посреднически договор и да заминават от България с трудов договор с работодател в приемащата държава, и двата на български език. Предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР) сключват трудови договори с наетите лица, които ще изпращат в предприятията ползватели в приемащата държава. В тях също се уговарят писмено, на български език, условията на труд в предприятието ползвател в чужбина. Посредниците и предприятията, ПОВР, трябва да имат регистрация в Агенцията по заетостта. На сайта си Агенцията поддържа списъци с регистрираните посредници и ПОВР. При командироване условията, при които се извършва то, се договарят в Споразумение за изменение на договора за периода на командировката. Важно е работодателят, който командирова свои работници и служители, да развива съществена идентична дейност в България. Сключването на трудов договор само с цел командироване е сигнал за фалшиво командироване и възможна измама.    

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez