*

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 - 31.01.2020 Г.

|
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 - 31.01.2020 Г.

Инспекционната дейност в Дирекция "Инспекция по труда", гр. Враца, през отчетния период бе насочена към постигане на поставената оперативна цел: „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта, държавната служба и трудовата мобилност”.

 • Проверени - 98 бр. предприятия във всички отрасли на икономиката, от тях:

-  Проверени за първи път – 9 бр.

 • Персонал в проверените предприятия:

-  Мъже – 1715

-  Жени – 1120

-  Трудоустроени работници с намалена работоспособност – 316 бр.

-  Работещи пенсионери – 121 бр.

-  Работещи непълнолетни до 18 г. – 1 бр. - без разрешение от ДИТ-Враца

-  Работещи чужденци – 2 бр.

 • Извършени проверки общо – 101 бр., в т.ч.:

-  Проверки по национални и областни програми – 101 бр.

-  Проверки, в които е извършен контрол на дадени предписания – 41 бр.

-  Проверки за разследване на трудови злополуки – 3 бр.

-  Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 7 бр.

-  Проверки по разпореждане на висшестоящи организации – няма

 • Извършени съвместни проверки с:

-  МВР – 2

-  НОИ – 5 бр.

-  АЗ – 1

-  НАП – 2 бр.

-  СИНДИКАТИ – няма

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 8 бр.

 • Общо констатирани нарушения – 325 бр., от тях неизпълнени предписания – няма
 • В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили следните принудителни административни мерки:

-  Дадени задължителни предписания – 310 бр.

-  Спрени машини и съоръжения – 3 бр.

-  Отстранени работници – няма

-  Въведен специален режим на работа - няма

 • Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

-        Съставени актове за административни нарушения – 18 бр. (от тях за работа без трудов договор – 2 бр.) (За работа на непълнолетни до 18 г. без разрешение от ДИТ-Враца 1 бр.)

- Издадени наказателни постановления – 18 бр. за обща сума от 40 200 лв., всички на работодатели.

 • Влезли в сила наказателни постановления за предходен период – 5 бр., за сумата от 6 300 лв.
 • Няма регистрирана тежка трудова злополука.
 • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 6 бр.
 • Възстановени изгубени трудови книжки – 1 бр.

 

Ефекти от инспекционната дейност

 • Подобрява се организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 • Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в т.ч. и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките.
 • Подобрява се качеството на оценката на риска, а оттам и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги служби по трудова медицина.
 • Благодарение намесата на Дирекция „Инспекция по труда“ Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За  периода е установено забавяне в изплащането на заплати на едно лице за 800 лв.

Приоритетите за изпълнение през следващия месец:

-        Продължава контролът относно работа без трудови договори.

-        Проверка на фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащането на труда на работещите.

-        Проверки в рисковите обекти и такива с висок трудов травматизъм, предвидени в годишния план за съответния месец, както и контрол на строителни обекти.

-                 През м. март се активизира земеделският сезон, поради което контролът на земеделските производители ще се засили. При тези проверки се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Т.нар. еднодневни трудови договори са само един от начините за наемане на работната ръка. Те имат своите предимства както за работещите, които не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, така и за земеделските стопани, които нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Инспекцията по труда от своя страна положи усилия максимално да облекчи администрирането на еднодневните договори. От февруари 2017 г. земеделските стопани могат да се възползват от система, която позволява заявяване на образци на еднодневни трудови договори по всяко време, дори в извънработното за администрацията. От май 2018 г. е въведена и възможност за наемане по силата на еднодневни трудови договори на 4 часа, които също могат да се заявяват онлайн. Софтуерът позволява директно генериране на данни на веднъж вече наети от даден земеделски стопанин работници, изчисляване на дължими осигурителни вноски и др. Системата е надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По проекта са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начина на работа с нея и функционалностите й.

През периода март - юни България ще се включи в общоевропейската кампания за справяне с недекларирания труд, която се организира от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. В кампанията ще се акцентира върху ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването и ще се провежда основно през социалните мрежи. За целта е създадена фейсбук страница „Всички права запазени“ https://www.facebook.com/BG4FairWork/, в която ще се публикува полезна информация за работодатели, наети и самонаети лица относно правата, свързани с декларирането на доходите. Кампанията за България се организира от Главна инспекция по труда, като партньори в нея са МТСП, НАП, НОИ и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

ДИТ Враца обръща внимание върху специалната рубрика на сайта на Инспекцията по труда „Антикорупция“. В нея гражданите могат да получат информация за начините за подаване на сигнали, съдържащи данни за прилагане на нерегламентирани практики от контролните органи, в т.ч. и за конфликт на интереси. Такива сигнали могат да бъдат подадени и през специално създадената електронна форма за сигнали за корупция. Създаден е и ред за подаване на сигнали, когато работодателите или работещите не са доволни от действията на контролния орган.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez