*

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА 2021 Г.

|
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА 2021 Г.

През отчетния период дейността на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) Враца бе насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Извършва се и контрол по въвеждане на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19. Акцент в контролната дейност на дирекцията са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда.

 • Проверени - 883 предприятия от различни отрасли на икономиката, от тях:

- Проверени за първи път – 145 бр.

- Работещи непълнолетни до 18 г. – 18 бр.

- Работещи чужденци – 70 бр.

 • Извършени 1206 проверки, в т.ч.:

- Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 27 бр.

- Проверки за изпълнение на дадени предписания – 383 бр.

 • Извършени съвместни проверки с:

- МВР – 13 бр.

- НАП – 40 бр.

- НОИ – 123 бр.

- АЗ – 75 бр.

- ИААА – 1 бр.

- БАБХ – 2 бр.

- РЗИ - 252 бр.

- РИОСВ – 4 бр.

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТИ – 26 бр.

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 249 бр.

 • Общо констатирани нарушения – 4528 бр., от тях неизпълнени предписания – 5 бр.
 • В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 4399 бр. задължителни за изпълнение предписания.
 • Спрени машини и съоръжения – 20 бр.
 • Отстранени работници – 4 бр.
 •  Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

- Съставени актове за административни нарушения – 127 бр. (от тях за работа без трудов договор – 48, за неизпълнени предписания – 5 бр.)

- Издадени наказателни постановления – 127 бр. за обща сума от 170 600 лв., всички на работодатели.

 • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 36 бр.
 • Инспекцията по труда е участвала в разследването на 9 бр. тежки трудови злополуки, пет от които са довели до смърт.

 

Ефекти от инспекционната дейност

 • Подобрява се организацията по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията.
 • Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките.
 • Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги служби по трудова медицина.

Благодарение намесата на Д „Инспекция по труда“ Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За  периода са изплатени забавени заплати за 108 000 лв.

Приоритетите за изпълнение на планираните мерки  през 2022 г.:

Инспекцията по труда ще засили през 2022 г. усилията си за борба с недекларирания труд, като е планирана специална кампания за контрол на работодатели, при които през 2021 г. са установени повече от веднъж да полагат труд лица без трудови договори. Ведно с това ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост, при която рискът от работа на черно е много висок - хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната. Запазват се и специалните мерки в плана, гарантиращи масирани проверки целогодишно по отношение на законосъобразното наемане на работна ръка във всички икономически дейности, както и засилен контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“. Данните от инспекционната дейност на Агенцията  за двата сектора, както и различни изследвания, показват, че работодателите в тях са по-склонни да използват недеклариран труд. В строителството е висок и рискът по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа и от трудов травматизъм.

През 2022 г. ще продължат засилените проверки за въвеждане от работодателите на противоепидемични мерки. Предвид разширяването в пандемичната обстановка на работата от разстояние, ИА ГИТ планира и инспекционна кампания на работодатели, чиито работници и служители полагат труд от дома. Поради спецификата на този вид контрол, който изисква от една страна работодателите да съдействат с информация за работещите от вкъщи, а от друга, самите работещи да осигурят достъп на инспекторите в домовете си, по време на кампанията ще бъде използван новоразработеният в Агенцията иновативен начин за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол. Ресурсите за него – въпросници за самоконтрол, софтуер за изпращане, получаване и обработка на въпросниците и методология за прилагането му, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на иновативния метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, е превенцията. Този метод позволява на много по-голям брой работодатели, отколкото могат да бъдат проверени от инспекторите, да направят сами оценка в каква степен прилагат трудовото законодателство в своите предприятия и да отстранят несъответствията своевременно.

Планът на Инспекцията по труда за 2022 г. е публикуван в сайта на ИА ГИТ, в секцията „Дейност“.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez