*

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ /13.08.2019 г./

|

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-137/30.07.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Даване на разрешение за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изграждане на нова ядрена мощност /НЯМ/.
 3. 410-01-132/29.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ с довеждащи връзки /комуникации/, за имот № 77548.177.3, с площ 3062 кв.м в местността „ГРОПАТА”, землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята от земеделска „за производствени складови дейности и паркинг”.
 4. 410-01-136/30.07.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Даване на разрешение за изработване на проект ПУП /смяна предназначение на земеделска земя/ за поземлен имот № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива IV-та категория с цел монтаж на модерна превесна инсталация за инертни материали суровина за производство на бетонови изделия на фирмата.
 5. 410-1-131/29.07.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на проект на парцеларен план за прокарване на кабелни линии, за захранване на трафопост, през имоти общинска собственост.
 6. 410-01-133/29.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Даване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ с довеждащи връзки /комуникации/, за имот с идентификатор 77548.175.7, с площ 9702 кв.м., земеделска земя, IV – та категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „ГРОПАТА”, землището на с. Хърлец.
 7. 410-01-130/25.07.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот, находящ се в УПИ II – 84, кв. 66 с площ 631 кв.м ., по плана на с. Гложене. Отреждането на имота е „за комплексно обществено обслужване”.
 8. 410-01-128/25.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване 105 кв.м /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м ЗП /РЗП – 10 кв.м/ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п.и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост, гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9, кв. 183, част от УПИ I.
 9. 410-01-129/25.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на годишната Програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с дворно място с площ 453 кв.м., съставляващо УПИ XII, пл. 871, кв. 158 находящ се в с. Хърлец.
 10. 410-01-134/29.07.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Изменение в Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.
 11. 410-01-124/16.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй.
 12. 410-02-67/29.07.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
 13. 410-01-127-1/26.07.2019 – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г. и включване на СУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с Бутан, община Козлодуй, област Враца в Списък на средищните детски градини и училища в страната.
 14. 410-01-143/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. Приложение № 2 в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
 15. 410-01-144/05.08.2019 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 16. 410-01-141/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 17. 410-01-125/17.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.
 18. 410-01-142/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на ОП „КД”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 19. 410-02-66/16.07.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
 20. Други.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez