*

ПРОВЕЖДАМЕ ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ „ОЦЕНКА НА ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ” – 2012 Г.

|
ПРОВЕЖДАМЕ ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ „ОЦЕНКА НА ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ” – 2012 Г.

На първи октомври 2012 г.  Главна инспекция по труда започва провеждането на национална инспекционна кампания  за психосоциалните фактори в работната среда. Кампанията се организира от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и се провежда едновременно във всички страни от Европейския съюз, като първоначално ще се концентрира в секторите здравеопазване, социални дейности, услуги (хотели и ресторанти) и транспорт. Целта на кампанията е чрез инспектиране да се обърне специално внимание на психосоциалните рискове в работната среда. Проверките целят както постигане на по-качествено идентифициране и оценяване на психосоциалните рискове , така и провеждане на разговори с работодатели и работещи по време на инспекционните визити. Целта ще бъде постигната чрез: фаза на информация, с разпространението на плакати, брошури и интернет страница и  фаза на действие - проверки по работни места за насърчаване на добрите   практики и подобряване условията на труд в секторите здравеопазване, услуги и транспорт. Според българското и европейското законодателство работодателят носи цялата отговорност за всеки елемент на работната среда, свързан с осигуряването на  здравето и безопасността, включително и за психосоциалните фактори. Промените в начина на работа през последните десителетия доведоха до повишаване на психосоциалните проблеми, свързани с работните места в Европа. Интензивното натоварване, монотонната или еднообразна работа и рискът от насилие са примери за психосоциални фактори, които водят до последици както върху предприятието, така и върху отделната личност. До възникване на психосоциални рискове в работната среда могат да доведат например, наличието на организационни проблеми, които нарушават производствения процес; проблеми в комуникацията и сътрудничеството между  ръководители и изпълняващи нарежданията или допускането на повече грешки и инциденти от страна на персонала. За отделната личност последиците от наличие на психосоциални проблеми в работата могат да предизвикат възникване на психични проблеми, стрес, нарушаване на съня или поява на заболяване. Ето защо SLIC организира кампанията, за да насочи общественото внимание към тези нововъзникващи рискове и към предприемането на превантивни мерки като: разбираемо управление, балансирано разпределение на работните задачи, развиване на компетенциите, осигуряване на информация и обратна връзка за стента на въздействие на кампанията сред работодатели и работещи. Над 5900 предприятия в България развиват дейност в сферата на товарния автомобилен транспорт и над 7900 – в сферата на хуманното здравеопазване и социалните дейности. Повече информация за кампанията може да бъде намерена на интернет страницата: http://www.av.se/languages/bulgarian/index.aspx


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez