*

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

|
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 През 2019 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 245. В сравнение с 2018 г. (358) броят им намалява с 31.6%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 127.

1Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • 78.0% са непълнолетни, а 22.0% - малолетни;
 •  Момчета са 199 (81.2%), а момичета - 46, или 18.8%;
 •  Учащи са 140 малолетни и непълнолетни лица, или 57.1%;
 • В криминогенна среда са живели 91 (37.1%) малолетни и непълнолетни.

       От отчет в ДПС са снети 30 малолетни и непълнолетни лица, или 12.2% от водените на отчет в ДПС. От тях 12 лица (40.0%) са отпаднали поради поправяне на поведението, 16 (53.3%) - поради навършване на 18 години, а 2 лица (6.7%) – на други основания.

        Противообществени прояви

 Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Враца през 2019 г., са 132. От тях момичета са 40 (30.3%), а момчета - 92 (69.7%). 

 

 Сред най-често извършваните прояви са:

 •  „Повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 26 лица (19.7%);
 •  „Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място” – 19 лица (14.4%);
 •  „Бягство от дома (от вкъщи ), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“  – 17 лица (12.9%);
 •  „Прояви на насилие и агресия“ – 12 лица (9.1%);

      Извършени престъпления

 

 През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица в област Враца, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 174.

 Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 101 лица, или 58.0% от всички лица, водени на отчет през 2019 г. в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на взломни кражби – 28.7% (29 лица), следвани от домови кражби – 25.7% (26 лица), и на кражби от магазини или други търговски обекти  – 19.8% (20 лица).

 От общия брой на извършителите на престъпления 20 лица (11.5%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 6 лица (3.4%) - за престъпления, свързани с наркотици,

 а 3 лица (1.7%) - за хулиганство.  

          

            Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

 

      През 2019 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Враца са образували 193 възпитателни дела. Броят на решените дела е 190 (98.4%), като от тях в срок до един месец са решени 132 дела, или 69.5%.

      През 2019 г. местните комисии са наложили 274 възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от ЗБППМН за извършването на 222 общественоопасни деяния на 179 лица. Най-често налаганите възпитателните мерки са:

-  „Предупреждение” – в 166 случая;

- „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 39 случая

-  „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват” - в 38 случая.

      Малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки в област Враца през 2019 г. са 179. От тях: 

 • Малолетни са 37 ( 20.7%); 
 • Непълнолетни са 142 ( 79.3%); 
 • 106 деца са с начално и незавършено начално образование, а 73 - с основно образование.

 

  От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 61.5%, само с единия родител – 26.8%, при роднини – 7.3%.

        През 2019 г. обществените възпитатели са работили с 265 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети на територията на областта са преминали 262 лица. В организираните 78 кампании за превенция на противообществените прояви, наркоманията, насилието, СПИН и други са обхванати 4 297 деца.

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на  годишни данни, получавани от местните комисии за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

       Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

       Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления. 

       Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

        Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

        В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи  през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социалнопедагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

       В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

        В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на интернет страницата на НСИ -   http://www.nsi , раздел „Правосъдие и престъпност“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63 ).

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez