*

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СТАРТИРА В ОБЩИНА БОРОВАН

|
ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ  СТАРТИРА В ОБЩИНА БОРОВАН

На 13 март кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова,   подписа административен договор за финансиране на проектно предложение по конкурсна процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално - икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1, Проект № BG05M90P001-2.018-0042 „Аз, ти, тя и той, заедно за социалната интеграция в община Борован“.

Конкурсната процедура е интегрирана програма, която се финансира по две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука образование и интелигентен растеж“ Общата стойност на проекта е около 830 000 лева. Настоящото проектно предложение цели да допринесе за подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, вкл. ромите на територията на община Борован. Община Борован и партньорите: детски градини, основни училища и НПО-та ще предоставят цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на общината, атакуващ едновременно комплексните проблеми, пред които са изправени. Интервенциите са насочени към подобряване на достъпа до заетост, образование, социални и здрави услуги, развитие на местната общност и преодоляване на негативни стереотипи. Предвидени са дейности за повишаване на професионалната квалификация и заетостта. Включена е целенасочена подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване на образователните им резултати, чрез допълнително обучение по български език, подобряване на образователната интеркултурна среда, участие в клубове за развитие на индивидуалния им потенциал и таланти, психологическа подкрепа, работа с родителите. Подобряването на достъпа до и предоставянето на качествени социални и здравни услуги ще се извърши чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните нужди на ползвателите, индивидуални консултации, прегледи и социално-здравна медиация, повишаване на информираността, относно социалните и здравните права и здравната култура. Активирането на ромската общност и създаването на траен модел на сътрудничество на местно ниво с участието на всички заинтересовани страни ще се постигне чрез функционирането на Общностен център. Всички предвидени съвместни дейности ще подпомогнат преодоляването на негативни стереотипи в местната общност и насърчат толерантността. Предвидените дейности са в съответствие с идентифицираните потребности на ромското население на територията на община Борован. При изпълнението на проекта Община Борован ще си партнира с училища и детски градини в общината, партньори още са и :СНЦ „Асоциация Интегро-гр.Разград“, ЦМЕДТ“Амалипе –гр.Велико Търново“ и „Национална мрежа на здравните медиатори“ - три неправителствени организации с доказан опит и добри резултати при прилагане на мерки за интеграция на етническите малцинства.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

ВМРО това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez