*

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ“

|

Заключителна пресконференция по Проект № А13-22-3/16.04.2014 г. "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения" се проведе днес в Заседателната зала на Областна администрация – Враца. Проектът се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. Стойността на бюджета е 36 900,00 лева с период на изпълнение 9 месеца.

Пресконференцията беше открита от Областния управител на Враца г-жа Малина Николова, която изказа задоволството си от постигнатите резултати по проекта и неговите цели, които съвпадат и с целите на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж, основаващи се на компетентността и качеството на дейността на администрацията.

В събитието взеха участие представители на областни и общински администрации, сдружения с нестопанска цел и медии.  

          Специфичните цели по проекта са повишаване капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията им. Служителите са обучени по ключови компетентности и английски език за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса в Областна администрация – Враца.

          Обучението по ключови компетентности се реализира в  три модула: „Умения за управление на стреса и управление на времето”, „Екипна ефективност и ефективно лидерство“ и „Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”, а методиката комбинира теоретични знания с практически упражнения, дискусии, ролеви игри и задачи по решаване на конкретни казуси.

          Придобитите нови умения и знания могат да бъдат приложени на практика, което гарантира устойчивостта и високата им ефективност.

          В резултат на извършените дейности администрацията функционира по-ефективно, с висока удовлетвореност на потребителите на административни услуги, като този резултат е траен във времето и се поддържа от Областна администрация – Враца със собствени усилия.

          „Повишаването на административния капацитет на служителите от администрацията е важна част от осъществяването на административната реформа.

          Тази реформа, за да бъде ефективна, трябва да бъде ориентирана към резултатите на всеки експерт или ръководител в администрацията за постигане на синергичен ефект, мултиплициращ се в конструктивни управленски решения, иновативни идеи и богато приложно поле на действие.“ – заяви още Малина Николова.

         

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez