*

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДГ „МИР“ - МЕЗДРА И НА ДГ „ЗВЕЗДИЧКА“ - ЗВЕРИНО

|

Приключи конкурсът за заемане на длъжността „Директор“ на Детска градина „Мир“ - гр. Мездра и на Детска градина „Звездичка“ - с. Зверино. Той беше обявен със Заповед №310/ 14.05.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №318/ 19.05.2020 г. на кмета на община Мездра.

Конкурсът протече в три етапа: първи етап - подбор по документи, втори етап - представяне на Програма за развитие на ДГ „Мир“ - гр. Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ - с. Зверино за тригодишен период и трети етап - събеседване с кандидатите.

За провеждане на конкурса, със Заповед №367/ 19.06.2020 г. на кмета на общината, беше назначена временна комисия с председател Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“.

Документи за участие в конкурса подадоха четирима кандидати:

• за ДГ „Звездичка“ - с. Зверино:

Таня Петкова;

  • за ДГ „Мир“ - гр. Мездра:

Първолета Манчева, Петя Дамянова и Диана Вутова.

След разглеждане на документите комисията установи, че г-жа Дамянова не притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с което не отговаря на изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Ето защо комисията единодушно реши тя да не бъде допусната до следващия етап на конкурса.

Останалите трима кандидати бяха допуснати до втория етап, тъй като представените от тях документите отговарят на изискванията на Наредба №15 и удостоверяват минималните изисквания за заемане на тази длъжност.

На представянето на Програмите за развитие на ДГ „Мир“ - Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ - Зверино кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, получиха следната обща оценка:

• за ДГ „Мир“ - Мездра:

Първолета Манчева - Мн. добър 4,87,

Диана Вутова - Мн. добър 5,19;

• за ДГ „Звездичка“ - Зверино:

Таня Петкова - Мн. добър 5,47.

Съгласно обявените критерии, до третия етап на конкурса - събеседване, се допускат само кандидати, получили минимална оценка Мн. добър 4.50 (по шестобалната скала) на Програмата за развитие на учебното заведение. Ето защо, въз основа на поставената обща оценка, комисията допусна до събеседването и тримата кандидати.

Въз основа на поставените индивидуални оценки от проведеното събеседване, се получи следното класиране на кандидатите, на база общата оценка на комисията:

• за ДГ „Звездичка“ - Зверино:

Таня Петкова - Мн. добър 5,43;

• за ДГ „Мир“ - Мездра:

Диана Вутова - Мн. Добър 4,83,

Първолета Манчева - Мн. добър 4,63.

На тази база и във връзка с чл. 96, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), комисията предлага на кмета на община Мездра да бъде сключено споразумение по силата на чл. 107 от КТ с кандидатите, класирани на първо място, както следва:

• за ДГ „Звездичка“ - Зверино:

Таня Петкова;

• за ДГ „Мир“ - Мездра:

Диана Вутова.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez