*

ПРИЕХА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ ВИДИН 2014 - 2020 Г.

|
ПРИЕХА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ ВИДИН 2014 - 2020 Г.

Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. се прие днес с одобрението на всички членове на Областния съвет за развитие. Тя съдържа основните стратегически цели и проекти за съживяването на икономиката и конкурентоспособността на малките и средни предприятия в региона. „Приехме важен документ за новия програмен период. Това изисква от нас активна работа и сътрудничество за постигането на целите, приоритетите и мерките за развитието на област Видин”, подчерта областният управител инж. Кръстьо Спасов. Основните стратегически цели са насочени към ускоряването на   икономическото развитие на област Видин, повишаването на жизнения стандарт на населението в региона и развитието на териториалното сътрудничество за балансирано и устойчиво развитие. За постигането им в областната стратегия са включени следните стратегически проекти:   Откриване на филиал на  висше учебно заведение в гр.Видин; Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната газопреносна мрежа; Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград; Модернизация на железопътната линия Видин-София; Възстановяване дейността на летище Видин; Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79; Изграждане на център за мултимодален транспорт; Привличане на инвеститори за изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране). Областният съвет за развитие на област Видин прие и Годишния доклад за мониторинг и оценка за 2012 г. на областната стратегия за развитие на социалните услуги в региона. През миналата година са закрити две специализирани институции за хора в неравностойно положение - в с.Бориловец, общ. Бойница и с. Балей, общ. Брегово. Хората от тези домове са настанени в центрове от семеен тип. В същия период са разкрити 9 социални центъра за деца и възрастни от уязвимите групи - в гр. Видин, гр. Брегово, с. Ново село, с. Бойница и с. Балей. „Намалява броят на децата, настанени в специализирани институции, и това е устойчива тенденция през последните 3 години”, се посочва в анализа. Основен приоритет остава деинституционализацията на грижите за децата. Мониторинговият доклад за социалните услуги в региона съдържа редица препоръки за подобряването и разширяването на обхвата им. Акцентира се върху мерките за развитието на приемната грижа в област Видин; реформирането и преструктурирането на съществуващи специализирани институции за деца, възрастни и хора с увреждания в градовете Кула,  Белоградчик и селата Гомотарци, Ново село, Салаш и Куделин. В общините, в които предстои закриване на специализирани институции, трябва да се осигури ефективно използване на сградния им фонд за разкриването на нови социални услуги в общността. Специално внимание се обръща върху насърчаването на доброволчески практики и по-тясното взаимодействие с неправителствения сектор за осигуряване на ефективност и качество на социалните услуги. Членовете на Областния съвет за развитие изразиха готовност да съдействат на Областна администрация - Видин при реализацията на проект „TRANSDANUBE – устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав”, който беше   представен на днешното заседание. Основната му цел е развитието на устойчива мобилност по поречието на река Дунав за подобряването на достъпа и развитието на туризма в целия Дунавски регион. Проектът е на стойност 2 371 030 евро и ще се изпълнява до есента на 2014 г.  В него участват 13 партньорски организации от България, Словакия, Унгария, Румъния, Сърбия и Германия, с водещ партньор Агенцията за опазване на околната среда в Австрия.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez