*

ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2018 ГОДИНА

|

Общинският съвет в Роман прие бюджета на общината за 2018 година на днешното редовно заседание. 5 719 091 лева е финансовата рамка, в която ще работи община Роман до края на годината. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 3 776 993 лв., като в това число обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 3 529 627 лв. и целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности е 12 320 лв. Преходният остатък от 2017 година е 235 046 лв. Приходите за местни дейности са в размер 1 942 098 лв, в това число данъчни приходи – 216 500 лв., неданъчни приходи 547 900 лв., обща изравнителна субсидия 502 000 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 94 500 лв., целева субсидия за капиталови разходи в общ размер 374 780 лв. За изграждане и основен ремонт на местни общински пътища са предвидени 50 000 лв., а за погасяване на дългосрочен банков заем – 51 060 лв. Резервът за неотложни и непредвидени разходи по решение на общинския съвет е в размер на 15 000 лева.

Освен бюджета, съветниците разгледаха и гласуваха още 12 докладни – дарение на недвижим имот частна-общинска собственост на Фондация “Тавита България”; писмо на областния управител с изх. №0600-16/124/10.01.2018 г.; изменение на наредба за определяне на местните данъци. Местният парламент прие и отчета на кмета на община Роман за получените суми от командировки за четвъртото тримесечие на 2017 г.; отпускане на средства за разплащане по проект “Обучение и заетост на млади хора в община Роман”; отпускане на възмездна финансова помощ на “Роман автотранспорт”; отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците; промяна на наименованията на социалните услуги за деца и младежи. Съветниците одобриха и отдаването под наем на помещение в с. Кунино, в което ще бъде обособен стоматологичен кабинет; предоставяне на поземлени имоти на наследодатели; приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

В точка “Актуални” общинският съветник Росен Цонов сезира кмета на община Роман за проблеми в уличното осветление в с. Синьо бърдо, а главният счетоводител на фирма “Роман автотранспорт” Мариана Николова пое ангажимент през месец февруари да внесе в общинския съвет оздравителен план на дружеството.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez