*

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЮРО ПО ТРУДА - ВРАЦА

|

Пазарът на труда в района на Дирекция „Бюро по труда” - Враца

м. Юли 2019 г.

В края на м. юли 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 2386, като броят им е с 51 лица повече в сравнение с предходния месец юни 2019 г. и със 169 лица по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

 

 

Регистрирани

Изменение

 

Безработни

07.2019г/ 07.2018г

07.2019г/ 06.2019г

 

07.2019г

06.2019г

07.2018г

Бр.

%

Бр.

%

Бюро по труда

2386

2335

2555

-169

-6,61

+51

+2,18

Община Враца

1744

1699

1923

-179

-9,31

+45

+2,65

Община Криводол

642

636

632

+10

+1,58

+6

+0,94

 

Равнището на безработица е 6,65% за ДБТ – Враца, като е нараснало с 0,15 процентни пункта в сравнение с м. юни 2019г.

- Община Враца - 5,20%

- Община Криводол - 27,32%

Равнище на безработица към 31.07.2019 год. за страната - 5,26 %

Равнище на безработица към 30.06.2019 год. за страната - 5,17 %

Равнище на безработица за Областта към 31.07.2019 год - 11,47 %

Равнище на безработица за Областта към 30.06.2019 год - 11,22 %

 

Равнище на безработица, за Област Враца към 31.07.2019г.

 

Брой безработни

Равнище

Бюро по труда

 

на

(Район/Община)

към 31.07.2019

безработица

 

 

/ % /

1

2

3

БТ-Бяла Слатина

2 354

25,45

Бяла Слатина

1 754

22,44

Борован

600

41,84

БТ-Враца

2 386

6,65

Враца

1744

5,20

Криводол

642

27,32

БТ-Козлодуй

1 505

13,15

Козлодуй

952

9,38

Хайредин

553

42,51

БТ-Мездра

1 064

9,01

Мездра

545

5,75

Роман

519

22,18

БТ-Оряхово

1 280

19,70

Оряхово

716

19,29

Мизия

564

20,24

 

 

Безработни младежи до 29 год. – 347 бр.

-      Общ. Враца – 240 бр.

-      Общ. Криводол - 107 бр.

В сравнение с м. юни 2019 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е нараснал с 33 лица, като нарастването е формирано основно от регистрираните в община Враца – с 20 лица повече, а в община Криводол броят им е нараснал с 13.

         Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност общо са 60,52%, а с основно и по-ниско образование са – 40,06%.

          

Безработни над 50-годишна възраст – 880 бр.

-      Общ. Враца – 634 бр.

-      Общ. Криводол - 246 бр.

Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с          8 бр. спрямо предходния месец, като нарастването е формирано изцяло от регистрираните в община Враца, а броят в община Криводол намалява.

 

Безработни лица с намалена работоспособност – 225 бр.

-   Общ. Враца – 189 бр.

-      Общ. Криводол – 36 бр.

Броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност е намалял спрямо предходния месец с 14 лица.

Продължително безработни лица – 617 бр.

-      Общ. Враца – 313 бр.

-      Общ. Криводол – 304 бр.

Броят на регистрираните продължително безработни лица е нараснал с 27 лица, като за община Враца нарастването спрямо предходния месец с 23 лица, а за община Криводол - с 4 лица.

Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 50 и представляват 8,10 % от общия брой продължително безработни лица.

 

Образователен признак:

-       Висше образование -    350 бр.

-       Средно образование – 1230 бр.

-       Основно и по-ниско –   806 бр.

Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните:

- нараснал е броят на регистрираните безработни лица висше образование спрямо предходния месец с 4,17 %;

- нараснал е броят на регистрираните лица със средно образование с 2,07%, а на тези с основно и по-ниско образование - с 1,51%.

 

Входящият поток през м. юли 2019 г. е 379 лица, като от тях 371 (97,89%) са новорегистрирани и 8 лица (2,11%) са с възстановена регистрация. Входящият поток е нараснал спрямо м. юни 2019 г. с 45 лица.

От новорегистрираните безработни лица:

- 115 или 31,00% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;

- 18 лица са регистрирани през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост;

- 39 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната;

- 216 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.

Изходящият поток през м. юли 2019 г. обхваща 328 лица, което е с 5 бр. или с 1,50% по-малко в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 161 лица започнали работа и 167 лица отпаднали от регистрация в ДБТ.

От започналите работа лица 105 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:

         -137 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 81 чрез бюрото по труда;

         -1 лице е включено в заетост по мерки от ЗНЗ;

                  -1 лице по Проект „КАТАЛОЗИ”;

         -8 лица по Проект „ХОРИЗОНТИ 4”;

                  -3 ЛИЦА по Проект "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2" (КНСБ);

                  -10 лица по сх. „Нова възможност за младежка заетост” на ОП „РЧР”;

                  -1 лице по Проект „Работа” по ОП „РЧР”;

         -1 лице по сх. „Родители в заетост” по ОП „РЧР”;

         -2 лица по сх. „Обучения и заетост” по ОП „РЧР”.

През месец юли работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 116 работни места.

През месец юли 2019 г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (29 места), строителство ( 29 места), образование (18 места), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (17 места) и други.

В сравнение с м. юни 2019 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е нараснал с 15.

Със свободните работни места от предходния месец – 226 през текущия месец на безработните лица са предложени общо 358 работни места.

 

Програма “Старт на кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил.

През м. юли 5 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

Основната цел на Програмата огуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

Дейността “Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

По дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 67 лица, от тях 47 лица в Община Враца и 20 лица в Община Криводол, а в дейност „помощник-възпитател” са работили 7 лица, от тях: 6 в община Враца и 1 в община Криводол.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez