*

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЮРО ПО ТРУДА - ВРАЦА

|

Пазарът на труда в района на Дирекция „Бюро по труда” - Враца

м. Юни 2019 г.

В края на м. юни 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 2335, като броят им е с 1 лице повече в сравнение с предходния месец май 2019 г. и със 185 лица по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

 

 

Регистрирани

Изменение

 

Безработни

06.2019г/ 06.2018г

06.2019г/ 05.2019г

 

06.2019г

05.2019г

06.2018г

Бр.

%

Бр.

%

Бюро по труда

2335

2334

2520

-185

-7,34

+1

+0,04

Община Враца

1699

1689

1891

-192

-10,15

+10

+0,59

Община Криводол

636

645

629

+7

+1,11

-9

-1,40

 

Равнището на безработица е 6,50 % за ДБТ – Враца, като се е запазило в сравнение с м. май 2019г.

- Община Враца - 5,06%

- Община Криводол - 27,06%

Равнище на безработица към 30.06.2019 год. за страната - 5,17 %

Равнище на безработица към 31.05.2019 год. за страната - 5,34 %

Равнище на безработица за Областта към 30.06.2019 год - 11,22 %

Равнище на безработица за Областта към 31.05.2019 год - 11,18 %

 

Равнище на безработица, за Област Враца към 30.06.2019г.

 

Брой безработни

Равнище

Бюро по труда

 

на

(Район/Община)

към 30.06.2019

безработица

 

 

/ % /

1

2

3

БТ-Бяла Слатина

2 338

25,28

Бяла Слатина

1 770

22,65

Борован

568

39,61

БТ-Враца

2 335

6,50

Враца

1699

5,06

Криводол

636

27,06

БТ-Козлодуй

1 501

13,11

Козлодуй

946

9,32

Хайредин

555

42,66

БТ-Мездра

1 004

8,50

Мездра

527

5,56

Роман

477

20,38

БТ-Оряхово

1 227

18,88

Оряхово

691

18,62

Мизия

536

19,23

 

 

Безработни младежи до 29 год. – 314 бр.

-      Общ. Враца – 220 бр.

-      Общ. Криводол - 94 бр.

В сравнение с м. май 2019 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е нараснал с 13 лица, като нарастването е формирано основно от регистрираните в община Враца – с 11 лица повече, а в община Криводол броят им е нараснал с 2.

         Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност общо са 65,29%, а с основно и по-ниско образование са – 41,72%.

          

Безработни над 50-годишна възраст – 872 бр.

-      Общ. Враца – 618 бр.

-      Общ. Криводол - 254 бр.

Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с          3 бр. спрямо предходния месец, като нарастването е формирано изцяло от регистрираните в община Враца, а броят в община Криводол намалява.

 

Безработни лица с намалена работоспособност – 239 бр.

-   Общ. Враца – 200 бр.

-      Общ. Криводол – 39 бр.

Броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност е намалял спрямо предходния месец със 7 лица.

Продължително безработни лица – 590 бр.

-      Общ. Враца –290 бр.

-      Общ. Криводол – 300 бр.

Броят на регистрираните продължително безработни лица е намалял с 14 лица, като за община Враца той се е намалял спрямо предходния месец с 13 лица, а за община Криводол се наблюдава намаляване с 1 лице.

Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 32 и представляват 5,42 % от общия брой продължително безработни лица.

 

Образователен признак:

-       Висше образование -    336 бр.

-       Средно образование – 1205 бр.

-       Основно и по-ниско –   794 бр.

Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните:

- нараснал е броят на регистрираните безработни лица висше образование спрямо предходния месец с 5,00 %;

- нараснал е броят на регистрираните лица със средно образование с 1,09%, а на тези с основно и по-ниско образование е намалял с 3,41%.

 

Входящият поток през м. юни 2019 г. е 334 лица, като от тях 329 (98,50%) са новорегистрирани и 5 лица (1,50%) са с възстановена регистрация. Входящият поток е нараснал спрямо м. май 2019 г. с 31 лица.

От новорегистрираните безработни лица:

- 106 или 32,22% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;

- 65 лица са регистрирани през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост;

- 34 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната;

- 144 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.

Изходящият поток през м. юни 2019 г. обхваща 333 лица, което е със 67 бр. или с 16,75% по-малко в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 202 лица започнали работа и 131 лица отпаднали от регистрация в ДБТ.

От започналите работа лица 145 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:

         -147 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 90 чрез бюрото по труда;

         -2 лица са включени в заетост по мерки от ЗНЗ;

         -2 лица по НП „АХУ”;

         -1 лице по НП „Помощ за пенсиониране”;

         -20 лица по Регионална програма на Община Враца;

         -3 лица по Регионална програма на Обл. Администрация Враца;

         -8 лица по Регионална програма на Община Криводол;

         -3 ЛИЦА по Проект "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2" (КНСБ);

                  -7 лица по сх. „Нова възможност за младежка заетост” на ОП „РЧР”;

                  -1 лице по Проект „Работа” по ОП „РЧР”;

         -4 лица по сх. „Родители в заетост” по ОП „РЧР”;

-2 лица по сх. „Обучения и заетост” по ОП „РЧР”;

-1 лице по сх. „Обучения и заетост за младите хора” по ОП „РЧР”.

През месец юни работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 101 работни места.

През месец юни 2019 г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (36 места), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (12 места), селско, горско и рибно стопанство (8 места), хотелиерство и ресторантьорство (7 места), строителство ( 7 места) и други.

В сравнение с м. май 2019 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е намалял с 46.

Със свободните работни места от предходния месец – 244 през текущия месец на безработните лица са предложени общо 364 работни места.

 

Програма “Старт на кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил.

През м. юни 5 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

Основната цел на Програмата огуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

Дейността “Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

По дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 68 лица, от тях 47 лица в Община Враца и 21 лица в Община Криводол, а в дейност „помощник-възпитател” са работили 7 лица, от тях: 6 в община Враца и 1 в община Криводол.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.

През месец юни в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 14 лица.

Национална програма “Мелпомена”

Основната цел на Програмата е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане на дейността на театрите в България.

  • Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в държавните и общински театри;
  • Насърчаване на приемствеността за съхраняване и развитие на културни ценности.

Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”.

През отчетния месец са работили 6 лица.

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 25 лица.

През отчетния месец 5 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 3 лица по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

През м. юни 2019 г. по регионални програми са работили общо 31 лица разпределени както следва: 8 лица по Регионална програма на Община Криводол, 3 лица по Регионална програма на Областна администрация Враца и 20 лица по Регионална програма на Община Враца.

 

През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 58 лица.

 

През м. юни 2019 г. обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по проекти на социалните партньори са завършили безработни лица както следва:

         -Проект "КАТАЛОЗИ" (БТПП) – 76 лица;

         -Проект "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2" (КНСБ) – 30 лица;

         -Проект "Хоризонти 4" (КТ "Подкрепа") – 56 лица;

         -Проект "Предизвикателства" (АИКБ) – 19 лица;

                  -Проект "Ново начало за работа" (КРИБ) – 20 лица.

         Продължават обучението си безработните лица, включени в курсове за професионална квалификация по:

         -Проект "Трудова активност" (БСК) – 17 лица;

         -Проект "Ново начало за работа" (КРИБ) – 20 лица;

         -Проект "Хоризонти 4" (КТ "Подкрепа") – 20 лица;

         -Проект "Предизвикателства" (АИКБ) – 19 лица.

 

         През отчетния период при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:

Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР” през отчетния месец са работили 94 лица, като от тях 7 лица са включени в заетост през периода. През периода са приети документи от 7 работодатели, желаещи да ползват преференциите, предлагани от Проекта, като чрез тях ще бъде разкрити 9 работни места.

Проект „Обучения и заетост” през отчетния период са работили 162 лица.

Проект „Обучения и заетост за младите хора” през отчетния период са работили 21 лица.

Проект „Работа” по ОП „РЧР” през месец юни 2019 г. са работили 149 лица.

Проект „Родители в заетост” през отчетния месец по условията на проекта са работили 35 лица.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez