*

ПОРЕДНА ЧЕРНА ТОЧКА ЗА ПРОКУРАТУРАТА ВЪВ ВРАЦА

|
ПОРЕДНА ЧЕРНА ТОЧКА ЗА ПРОКУРАТУРАТА ВЪВ ВРАЦА

Прокуратурата във Враца отбеляза поредна черна точка в работата си по разследването на реализацията на проекта „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони“. Този път шамарът дойде от Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/. Финансови инспектори от отдел Четвърти на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност" на АДФИ са извършили през февруари и март т.г. финансова инспекция на Община Враца, с обхват на проверката проведената обществена поръчка за доставка на две туристически атракционни влакчета по проекта за Леденика. Докладът на АДФИ е изготвен на 29.03.2016 г. и е меко казано размазващ.

Изключително прецизният и детайлен одит е установил до най-малки подробности как е проведена обществената поръчка, защо е прекратена и защо е възложена повторно. Става ясно и как „на тъмно“ е проведена втората процедура, за да спечели точно фирмата, благодарение на която врачани се сдобиха с едни от най-скъпите атракционни влакчета в света – 623 732,62 лв. с ДДС.

Но да се върнем на врачанската прокуратура. Всеизвестен факт е, че доверието в държавното обвинение във Враца е достигнало долна критична точка и едва ли поредния позор ще изненада някого. За съжаление, и при работата по преписката за доставка на атракционните влакчета, врачанските обвинители не изневериха на вече възприетия маниер да играят ролята на адвокати на престъпниците, вместо да им търсят отговорност. За да сме пунктуални, припомняме, че на 30.06.2015 г. в Окръжна прокуратура – Враца бе внесен сигнал за злоупотреби с европейски средства при реализацията на проекта за Леденика, по-конкретно при доставката на двете атракционни влакчета. В сигнала подробно бяха описани всички съмнения, че доставените за скромните 623 732,62 лв. влакчета са втора употреба и не отговарят на техническото задание, обявено в обществената поръчка. За да се отърве от произнасяне по скандалната преписка, Окръжна прокуратура услужливо прехвърли работата на Районна прокуратура – Враца. Попаднала в “компетентните” ръце на прокурор Стефан Динчев, след „щателна“ проверка в продължение на близо 5 месеца, се оказа, че ... няма данни за престъпление?! Прокурор Динчев напоително в постановлението си обяснява как влакчетата са втора употреба, как двигателите на локомотивите са втора употреба, но не намира нищо укорително в това. Очевидно сумата от 623 732,62 лв., похарчена за намиращите се и в момента в тролейбусното депо дриги, е най-нормалното нещо на света, за прокурор Динчев.

Проверяващите от АДФИ обаче са на съвсем друго мнение. И естествено, възниква въпрос – каква проверка е направил прокурор Динчев, и правил ли е изобщо, след като не е видял нищо от това, което са видели, изследвали и констатирали експертите от финансовата инспекция? Така ли прокурор Динчев защитава интересите на държавата и на гражданите? Некомпетентен ли е прокурор Динчев? Некадърен ли е? Корумпиран ли е? Или няма куража да извърши надлежна проверка и да установи какви безобразия са вършени в община Враца? Което и да е от горното, е еднакво показателно и красноречиво.

В Доклада си АДФИ категорично заявява, че документите за откриването на настоящата процедура не са били изпращани в АОП /Агенция за обществени поръчки/ и по тях не е изготвяно становище по чл.20а, ал.3 от ЗОП. С така установеното, кметът на община Враца Николай Георгиев Иванов, в качеството му на Възложител НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ императивно вмененото му задължение да изпрати документите в АОП за осъществяване на предварителен контрол и оценка на офертите. За извършеното нарушение на Николай Георгиев Иванов е съставен и връчен акт за административно нарушение на 21 март 2016 г.

Редно е да се отбележи, че Общински съвет – Враца /2011-2015/ съвсем не е невинен в тази ситуация, защото именно с гласовете на общинските съветници по това време е дадено съгласие за поемане на дълг чрез Фонд ФЛАГ за реализацията на проекта за Леденика, в това число и доставката на двете туристически влакчета. /Решение №384 от 22.03.2013 г., Решение №385 от 22.03.2016 г., Решение №704 от 26.03.2014 г./

Видно от Доклада, фирмата, доставила тези изключителни влакчета, е предложила цена 519 777,18 лв. без ДДС и 623 732,62 лв. с ДДС, от прогнозната цена на Възложителя 520 000 лв. без ДДС. За тази сума Консорциум “ЕВРОГЕЙМС” ДЗЗД е поел ангажимент да достави две атракционни влакчета STS, модел Елдорадо, производство на STS Consulting&Trading GmbH, гр. Клагенфурт, Австрия, с дистрибутор „Плазмакс" ООД, гр. Варна. За съжаление, доставката няма нищо общо с обещаното. Това обаче не пречи на Възложителя да се разплати до стотинка с фирмата-изпълнител.

На 08.04.2014 г. Община Враца е превела договорения аванс, в размер 30% от стойността на договора - 187 119,78 лв. с ДДС. С констативен протокол, съставен на 13.08.2014 г. (74 дни след изтичане крайния срок за изпълнение на договора) в гр. Враца, подписан за Възложител от инж. Красимира Георгиева - Ръководител на проекта, за Изпълнител от Константин Димитров управител на Консорциум „ЕВРОГЕЙМС"" ДЗЗД и за Строителен надзор от инж. Георги Петров е удостоверена доставката на оборудване, както следва: Локомотив - 2 броя: Вагони - 4 броя. В протокола е посочено че съответствието на техническите характеристики е отразено в контролен лист, неразделна част от протокола и доставката е приета БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ въпреки, че представляващото възложителя лице инж. Красимира Георгиева, установила това съответствие, не притежава необходимото образование и техническа компетентност, за да установи дали влакчетата отговарят на договорените изисквания. Относно приемането на двете влакчета, в даденото на 26.02.2016 г. писмено обяснение, инж. Красимира Георгиева заявява: ,,Двете влакчета са приети, съгласно условията па договора: Освен приемателен протокол са представени и Сертификат Евро 4, сертификат удостоверяващ техн.характеристики на влакчетата, техн. документация и гаранционни карти. Тествани са на площадката на базата на тролейбусен транспорт."

От писменото обяснение е видно, че не са извършвани пробни пробези по маршрута, определен от възложителя „между Туристическия информационен център „Натура 2000'" намиращ се на изхода на гр. Враца, по пътя за пещера „Леденика" до входа на парка „Леденика", за установяване дали влакчетата могат да извършват този пробег, дори и без товар.

Съгласно Контролния лист към Констативен протокол от 13.08.2014 г. и Декларацията за съответствие от производителя „Еврогеймс" ООД, гр. Варна за продукт ВАГОН, капацитетът на един вагон е 20 лица. Съгласно техническото задание на възложителя всяко влакче се състои от локомотив и два вагона. Максималният капацитет на влакчето е 40 превозвани лица. При финансовата инспекция е извършено замерване на масата на празните вагони, документирана с Кантарна бележка № 00001874 от 24.02.2016 г.. при което се установи, че масата на два празни вагона е 2520 кг. При технически допустима максимална маса на тегленото ремарке от един локомотив - 3500 кг, общата маса на два празни вагона - 2520 кг и общ максимален капацитет - 40 лица, то средното тегло на един пътник следва да е 24,5 кг. НА ПРАКТИКА С ДОСТАВЕНИТЕ НА 13.08.2014 Г. ДВЕ АТРАКЦИОННИ ВЛАКЧЕТА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВРАЦА. ЛЕДЕНИКА - ТУРИЗЪМ БЕЗ СЕЗОНИ".

Това се потвърждава и от факта, че до момента на настоящата финансова инспекция доставените влакчета не са експлоатирани и в общината не са постъпили приходи от продажба на билети.

От представените от Консорциум „ЕВРОГЕЙМС" ДЗЗД документи по чл. 4, ал. 1, т.  2  от договора,  описани по-горе е видно,  че  не е  представен сертификат удостоверяващ, че влакчето е средство за транспорт на хора по обособени маршрути. От изложеното дотук е видно, че подписаният от инж. Красимира Георгиева - заместник кмет на Община Враца и ръководител на проекта, Константин Димитров - управител на Консорциум „ЕВРОГЕЙМС" ДЗЗД и инж. Георги Петров - строителен надзор, Констативен протокол от 13.08.2014 г., с който е удостоверена доставката на 2 бр. локомотива и 4 бр. вагона НЕ ОТРАЗЯВА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

При така изложената фактическа обстановка са налице белези, от които може да се направи обоснован извод за ПРЕДНАМЕРЕНО НЕВЯРНО ИЛИ НЕТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКТИ ОТ СТРАНА НА ЛИЦАТА ПОДПИСАЛИ КОНСТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ, КОЕТО Е ИНДИКАТОР ЗА ИЗМАМА ПО СМИСЪЛА НА § Е Т. 9 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.

По време на финансовата инспекция се извърши проверка на състоянието на доставените две туристически атракционни влакчета, при която се установиха следните факти и обстоятелства: двете влакчета са съхранявани в депото на „Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД, гр. Враца; на 11.02.2016 г. е извършен периодичен контрол за експлоатационно и техническо обслужване на атракционните влакчета - зелено и синьо, резултатите от който са документирани с Доклад, подписан от представител на Община Враца инж. Иван Андреев и управителя на Консорциум „ЕВРОГЕЙМС"' ДЗЗД, гр. Варна Константин Димитров. Установено е, че двете влакчета имат пукнатини на места по облицовъчните плоскости, при проверка на работата на двигателя и контролно-измервателните уреди на зеленото влакче е установено, че „При подаване на газ двигателя е в авариен режим”, а при проверка състоянието, закрепването и работата на компресора на синьото влакче е установено, че „Компресора не сработва": след направения оглед на 11.02.2016 г. е решено, за отстраняване на неизправностите първо да бъде взет синия, а след връщането му да бъде отремонтиран и зеления. На 16.02.2016 г. е съставен приемо-предавателен протокол между Николай Вълков - управител на „Тролейбусен транспорт - Враца'” ЕООД и Емил Минчев Ризов (без да се посочва чий представител е) за предаване на локомотив от атракнионно влакче (син); към 28.03.2016 г. взетия за ремонт син локомотив не е върнат в депото на „Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД. гр. Враца, въпреки, че в чл. 19, ал. 1, т. 2 на договора, срокът за отстраняване на повреда по време на гаранцията е от 24 до 72 часа.

От посоченото в Доклад за извършен периодичен контрол № 6 от 11.02.2016 г. е видно, че влакчетата без да са били в употреба, същите са НЕИЗПРАВНИ И НЕГОДНИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. Налице е пълно неизпълнение на сключения между Община Враца и Консорциум „ЕВРОГЕЙМС" ДЗЗД, гр. Варна договор, с което НА ОБЩИНА ВРАЦА Е ПРИЧИНЕНА ВРЕДА, В РАЗМЕР НА 623 732,62 ЛВ. С ДДС, представляваща изплатени средства за доставка на техническо оборудване, което не отговаря на техническите изисквания на Възложителя в документацията за участие в процедурата и техническото предложение на изпълнителя.

Вина за посочената вреда следва да носят инж. Красимира Георгиева - заместник кмет на Община Враца и ръководител на проекта, Константин Димитров - управител на Консорциум „ЕВРОГЕЙМС" ДЗЗД и инж. Георги Петров - строителен надзор, подписали констативен протокол от 13.08.2014 г., с който е удостоверена доставката на 2 бр. локомотива и 4 бр. вагона за доставка на техническо оборудване, което не отговаря на техническите изисквания на Възложителя в документацията за участие в процедурата и техническото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора.

В Регионален отдел „Северозападен район" към главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие'" към МРРБ е заведено Искане за плащане на Община Враца. ДО МОМЕНТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ИНСПЕКЦИЯ, ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НЕ Е ОДОБРЕНО ОТ ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН.

В крайна сметка, прецаканите сме всички ние, защото санкциите по проекта за Леденика ще ги платят всички врачани. В това число и прокурорите от врачанска прокуратура, които през последните три години се опитват всячески да прикрият престъпленията на предходния кметски екип. Припомняме, че преди месец прокурор Параскева Кръстева от Окръжна прокуратура – Враца бе отстранена от работа по преписка, касаеща друга обществена поръчка по проекта за Леденика. Унижение и позор!

Крайно време е врачанските прокурори, работили по преписките за Леденика – Параскева Кръстева, Пешо Стаменов, Цветелин Радойнов, Стефан Динчев, да се събудят! Да се засрамят! Да подадат оставки! Защото през годините, в които умело прикриваха престъпленията на предходния кметски екип са вземали заплати, осигурени от данъкоплатците. Няма да позволим повече да ни баламосвате! За всичките ви безобразия са сезирани Европейските институции и ОЛАФ.

Вижте Доклада на АДФИ тук!

 

Емил ПЕТРОВ

Управител на “МОДЕРНА ВРАЦА”

Осъдил Прокуратурата на Р България


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez