*

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА М. ОКТОМВРИ 2018 Г.

|

В края на м. октомври 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 2618, като броят им е с 112 лица повече в сравнение с предходния месец септември 2018 г. и с 353 лица по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

 

 

Регистрирани

Изменение

 

Безработни

10.2018г/ 10.2017г

10.2018г/ 09.2018г

 

10.2018г

09.2018г

10.2017г

Бр.

%

Бр.

%

Бюро по труда

2618

2506

2971

-353

-11,88

+112

+4,47

Община Враца

1927

1855

2294

-367

-16,00

+72

+3,88

Община Криводол

691

651

677

+14

+2,07

+40

+6,14

 

Равнището на безработица е 7,29% за ДБТ – Враца, като е нарастнало с 0,31 процентни пункта в сравнение с м. септември 2018г.

- Община Враца - 5,74%

- Община Криводол - 29,40%

Равнище на безработица към 31.10.2018 год. за страната - 5,89 %

Равнище на безработица към 30.09.2018 год. за страната - 5,60 %

Равнище на безработица за Областта към 31.10.2018 год - 12,11 %

Равнище на безработица за Областта към 30.09.2018 год - 11,94 %

 

Равнище на безработица, за Област Враца към 31.10.2018г.

 

Брой безработни

Равнище

Бюро по труда

 

на

(Район/Община)

към 31.10.2018

безработица

 

 

/ % /

1

2

3

БТ-Бяла Слатина

2 352

25,43

Бяла Слатина

1 719

22,00

Борован

633

44,14

БТ-Враца

2 618

7,29

Враца

1927

5,74

Криводол

691

29,40

БТ-Козлодуй

1 654

14,45

Козлодуй

1 069

10,54

Хайредин

585

44,97

БТ-Мездра

1 188

10,06

Мездра

665

7,02

Роман

523

22,35

БТ-Оряхово

1 259

19,38

Оряхово

713

19,21

Мизия

546

19,59

 

 

Безработни младежи до 29 год. – 382 бр.

-      Общ. Враца – 293 бр.

-      Общ. Криводол - 89 бр.

В сравнение с м. септември 2018 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е нараснал с 22 лица, като за община Враца увеличението е със 17 бр., а в община Криводол броят им е нараснал с 5.

         Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност общо са 60,47%, а с основно и по-ниско образование са – 40,58%.

          

Безработни над 50-годишна възраст – 905 бр.

-      Общ. Враца – 645 бр.

-      Общ. Криводол - 260 бр.

Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с          23 бр. спрямо предходния месец, като за община Враца нарастването е със 13 бр., а за община Криводол броят им е нараснал с 10 лица.

 

Безработни лица с трайни увреждания – 337 бр.

-   Общ. Враца – 270 бр.

-      Общ. Криводол – 67 бр.

Броят на регистрираните безработни лица с трайни увреждания е нараснал спрямо предходния месец с 34 лица.

Продължително безработни лица – 687 бр.

-      Общ. Враца – 377 бр.

-      Общ. Криводол – 310 бр.

Броят на регистрираните продължително безработни лица е нараснал с 12 лица, за община Враца увеличението е със 7 бр., а за община Криводол е с 5 лица.

Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 45 и представляват 6,55 % от общия брой продължително безработни лица.

 

Образователен признак:

-       Висше образование -    363 бр.

-       Средно образование – 1341 бр.

-       Основно и по-ниско –   914 бр.

Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните:

- нараснал е броят на регистрираните безработни лица със средно образование - с 6,11 %;

- намалял е броят на регистрираните лица с висше образование с 3,03%, а на тези с основно и по-ниско образование се е увеличил с 4,49%.

 

Входящият поток през м. октомври 2018 г. е 466 лица, в т.ч. новорегистрираните са 455 лица – 97,69%, а тези с възстановена регистрация са 11 или 2,31%. Входящият поток е нараснал спрямо м. септември 2018 г. с 50 лица.

От новорегистрираните 455 безработни лица:

- 163 или 34,98% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;

- 39 лица са регистрирани през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост;

- 49 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната;

- 239 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.

Изходящият поток през м. октомври 2018 г. обхваща 365 лица, което е с 13 бр. или с 3,44% по-малко в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 239 лица започнали работа и 126 лица отпаднали от регистрация в ДБТ.

От започналите работа лица 185 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:

         -199 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 145 чрез бюрото по труда;

         -16 лица са включени в заетост по мерки от ЗНЗ;

         -2 лица по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания;

         -4 лица по Национална програма "Асистенти на хора с трайни увреждания";

         -3 лица по Национална програма "Помощ за пенсиониране";

         -1 лице по Регионална програма на Община Криводол;

         -7 лица по сх. „Младежка заетост” на ОП „РЧР”;

         -2 лица по Проект „Работа” по ОП „РЧР”;

         -1 лице по Проект „Обучение и заетост за младите хора” по ОП „РЧР”.

През месец октомври работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 138 работни места

През месец с октомври 2018 г. най-много свободни работни места са заявени от: административни и спомагателни дейности (24 места), преработващата промишленост (17 места), образование (20 места), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (17 места), професионални дейности и научни изследвания (7 места) и други.

В сравнение с м. септември 2018 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е намалял с 63.

Със свободните работни места от предходния месец – 201 през текущия месец на безработните лица са предложени общо 339 работни места.

 

Програма “Старт на кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил.

През м. октомври 6 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма “Асистенти на хора с трайни увреждания”

Основната цел на Програмата огуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

Дейността “Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

По дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 77 лица, от тях 55 лица в Община Враца и 22 лица в Община Криводол, а в дейност „помощник-възпитател” са работили 5 лица, от тях: 4 в община Враца и 1 в община Криводол.

 

 

 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.

През месец октомври в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 21 лица.

Национална програма “Мелпомена”

Основната цел на Програмата е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане на дейността на театрите в България.

  • Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в държавните и общински театри;
  • Насърчаване на приемствеността за съхраняване и развитие на културни ценности.

Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”.

През отчетния месец са работили 5 лица.

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 34 лица.

През отчетния месец 5 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 7 лица по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 88 лица.

         През отчетния период при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:

Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР” през отчетния месец са работили 43 лица, като от тях 4 лица са включени в заетост през периода. През периода са приети документи от 8 работодатели, желаещи да ползват преференциите, предлагани от Проекта, като чрез тях ще бъдат разкрити 8 работни места.

Проект „Обучения и заетост” през отчетния период са работили 22 лица. През периода продължава набирането на документи от работодатели, желаещи да наемат безработни лица с трайни увреждания за срок от 24 месеца. Документи са подали 28 работодатели, желаещи да ползват преференциите, като чрез тях ще бъдат разкрити 42 работни места.

Проект „Обучения и заетост за младите хора” през отчетния период са работили 6 лица. През периода продължава набирането на документи от работодатели, желаещи да наемат безработни лица с трайни увреждания за срок от 24 месеца. През м. октомври документи са подали 4 работодатели, като чрез тях ще бъдат разкрити 9 работни места.

Проект „Работа” по ОП „РЧР” през месец октомври 2018 г. са работили 123 лица.

Проект „Родители в заетост” през отчетния месец по условията на проекта са работили 23 лица.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

ВМРО това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez