*

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА М. МАЙ 2019 Г.

|
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА   М. МАЙ 2019 Г.

В края на м. май 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 2334, като броят им е с 88 лица по-малко в сравнение с предходния месец април 2019 г. и с 425 лица по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

 

 

Регистрирани

Изменение

 

Безработни

05.2019г/ 05.2018г

05.2019г/ 04.2019г

 

05.2019г

04.2019г

05.2018г

Бр.

%

Бр.

%

Бюро по труда

2334

2422

2759

-425

-15,40

-88

-3,63

Община Враца

1689

1751

2084

-395

-18,95

-62

-3,54

Община Криводол

645

671

675

-30

-4,44

-26

-3,87

 

Равнището на безработица е 6,50 % за ДБТ – Враца, като е намаляло с 0,25 процентни пункта в сравнение с м. април 2019г.

- Община Враца - 5,03%

- Община Криводол - 27,45%

Равнище на безработица към 31.05.2019 год. за страната - 5,34 %

Равнище на безработица към 30.04.2019 год. за страната - 5,62 %

Равнище на безработица за Областта към 31.05.2019 год - 11,18 %

Равнище на безработица за Областта към 30.04.2019 год - 11,37 %

 

Равнище на безработица, за Област Враца към 31.05.2019г.

 

Брой безработни

Равнище

Бюро по труда

 

на

(Район/Община)

към 31.05.2019

безработица

 

 

/ % /

1

2

3

БТ-Бяла Слатина

2 273

24,58

Бяла Слатина

1 692

21,65

Борован

581

40,52

БТ-Враца

2 334

6,50

Враца

1689

5,03

Криводол

645

27,45

БТ-Козлодуй

1 539

13,45

Козлодуй

957

9,43

Хайредин

582

44,73

БТ-Мездра

1 039

8,79

Мездра

553

5,84

Роман

486

20,77

БТ-Оряхово

1 192

18,34

Оряхово

681

18,35

Мизия

511

18,34

 

 

Безработни младежи до 29 год. – 301 бр.

-      Общ. Враца – 209 бр.

-      Общ. Криводол - 92 бр.

В сравнение с м. април 2019 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е намалял с 28 лица, като намаляването е формирано основно от регистрираните в община Враца – с 21 лица по-малко, а в община Криводол броят им е намалял със 7.

         Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност общо са 64,45%, а с основно и по-ниско образование са – 43,52%.

          

Безработни над 50-годишна възраст – 869 бр.

-      Общ. Враца – 614 бр.

-      Общ. Криводол - 255 бр.

Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е намалял с          10 бр. спрямо предходния месец, като намаляването е формирано изцяло от регистрираните в община Криводол, а броят в община Враца се запазва.

 

Безработни лица с намалена работоспособност – 246 бр.

-   Общ. Враца – 205 бр.

-      Общ. Криводол – 41 бр.

Броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност е нараснал спрямо предходния месец със 7 лица.

Продължително безработни лица – 604 бр.

-      Общ. Враца – 303 бр.

-      Общ. Криводол – 301 бр.

Броят на регистрираните продължително безработни лица е намалял с 11 лица, като за община Враца той се е намалял спрямо предходния месец с 5 лица, а за община Криводол се наблюдава намаляване с 6 лица.

Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 34 и представляват 5,63 % от общия брой продължително безработни лица.

 

Образователен признак:

-       Висше образование -    320 бр.

-       Средно образование – 1192 бр.

-       Основно и по-ниско –   822 бр.

Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните:

- намалял е броят на регистрираните безработни лица висше образование спрямо предходния месец с 0,31 %;

- намалял е броят на регистрираните лица със средно образование с 4,26%, а на тези с основно и по-ниско образование - с 4,14%.

 

Входящият поток през м. май 2019 г. е 248 лица, като от тях 246 (99,19%) са новорегистрирани и 2 лица (0,81%) са с възстановена регистрация. Входящият поток е намалял спрямо м. април 2019 г. с 55 лица.

От новорегистрираните безработни лица:

- 78 или 31,70% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;

- 8 лица са регистрирани през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост;

- 37 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната;

- 140 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.

Изходящият поток през м. май 2019 г. обхваща 336 лица, което е със 64 бр. или с 16,00% по-малко в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 208 лица започнали работа и 128 лица отпаднали от регистрация в ДБТ.

От започналите работа лица 148 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:

         -182 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 123 чрез бюрото по труда;

         -3 лица са включени в заетост по мерки от ЗНЗ;

         -9 лица по НП „АХУ”;

         -1 лице по НП „Мелпомена”;

                  -5 лица по сх. „Нова възможност за младежка заетост” на ОП „РЧР”;

                  -2 лица по Проект „Работа” по ОП „РЧР”;

         -3 лица по сх. „Родители в заетост” по ОП „РЧР”.

През месец май работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 149 работни места.

През месец май 2019 г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (59 места), хотелиерство и ресторантьорство (30 места), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (9 места), строителство ( 8 места) и други.

В сравнение с м. април 2019 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е нараснал с 28.

Със свободните работни места от предходния месец – 290 през текущия месец на безработните лица са предложени общо 494 работни места.

 

Програма “Старт на кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил.

През м. май 6 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

Основната цел на Програмата огуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

Дейността “Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

По дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 68 лица, от тях 47 лица в Община Враца и 21 лица в Община Криводол, а в дейност „помощник-възпитател” са работили 7 лица, от тях: 6 в община Враца и 1 в община Криводол.

 

 

 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.

През месец май в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 14 лица.

Национална програма “Мелпомена”

Основната цел на Програмата е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане на дейността на театрите в България.

  • Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в държавните и общински театри;
  • Насърчаване на приемствеността за съхраняване и развитие на културни ценности.

Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”.

През отчетния месец са работили 6 лица.

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 27 лица.

През отчетния месец 5 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 4 лица по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 65 лица.

 

През м. Май 2019 г. в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по проекти на социалните партньори са включени безработни лица както следва:

         -Проект "КАТАЛОЗИ" (БТПП) – 80 лица;

         -Проект "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2" (КНСБ) – 30 лица;

         -Проект "Хоризонти 4" (КТ "Подкрепа") – 81 лица;

         -Проект "Предизвикателства" (АИКБ) – 42 лица;

         -Проект "Трудова активност" (БСК) – 21 лица;

         -Проект "Ново начало за работа" (КРИБ) – 20 лица.

 

         През отчетния период при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:

Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР” през отчетния месец са работили 96 лица, като от тях 5 лица са включени в заетост през периода. През периода са приети документи от 9 работодатели, желаещи да ползват преференциите, предлагани от Проекта, като чрез тях ще бъде разкрити 13 работни места.

Проект „Обучения и заетост” през отчетния период са работили 168 лица.

Проект „Обучения и заетост за младите хора” през отчетния период са работили 21 лица.

Проект „Работа” по ОП „РЧР” през месец май 2019 г. са работили 150 лица.

Проект „Родители в заетост” през отчетния месец по условията на проекта са работили 30 лица.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez