*

ОИЦ – ВРАЦА ПРОВЕДЕ ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА 2019 Г.

|

С последното си информационно събитие във Враца на 11.12.2019 г., областния център завърши втори информационен цикъл за годината. В цялата област екипът на центъра представи на срещите си актуалните възможности до края на 2019 година и какво могат да очакват бенефициентите за следващата 2020 година. Освен срещите по общини,  екипа се среща с бизнеса по предприятия, земеделски производители на място в стопанствата и представители на образованието. На срещите най-голям интерес предизвика: процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, която  има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията за живот на населението; възможностите за микрокредитиране от Фонда на фондовете, където предприемачите могат да се възползват от ниско лихвени заеми за стартиране бизнес; земеделските прозводители са заинтересовани от новите условия на процедурата по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони.

  ОИЦ – Враца проведе и информационна кампания в партньорство с  ОП „Околна среда“ за две процедури: Процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове” по приоритетна ос 3
„Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020г.  и ПРОЦЕДУРА „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ”. На срещите в общинските центрове от област Враца участниците се запознаха подробно с процедурите по индикативни графици за следващата година на оперативните програми и предстоящите процедури по Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство и Норвежки Финансов Механизъм, където се очаква открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ с допустими кандидати общини, а обявяването и се предвижда през февруари 2020 г. Друга предстояща възможност е процедурата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, Ранно детско образование и грижа“ с индикативен срок на обявяване: първата половина на 2020г.  

    За повече информация относно предстоящи процедури за европейско финансиране посетете най - близкия областен информационен център или обновения портал ИСУН 2020. https://eumis2020.government.bg/

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez