*

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

|
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 492 / 29.03.2017 г. на Кмета на Община Враца

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжност „Главен инженер ”, в отдел „ Устройствено планиране и контрол по строителството“ към Дирекция „Строителство и инфраструктура“  Общинска администрация Враца.

            1.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

1/ Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;

2/ Кандидатите да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

3/ Кандидатите да имат най-малко 3 /три/ години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг.

            Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността - 680.00 лв.

            Брой работни места - 1 бр.

 

            Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана област, по която е придобито образованието – Технически науки, с професионални направления - архитектура, строителство и геодезия;

            - Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet, правно - информационни продукти и др;

            - Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

            - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

            - Аналитична компетентност;

            - Ориентация към резултати;

            - Работа в екип;

            - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

            - Комуникативна компетентност;

            - Професионална компетентност.

 

            2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 Участие при провеждането на политиката на Община Враца в областта на публичната инфраструктура, околната среда, инвестициите, устройственото планиране и контрола по строителството, както и за дейности определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, правилници и наредби.

 

 Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността се определя, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация - от 680.00 лв. до 1 250.00 лв.

 

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 32 на Община Враца.

 

3. Начин за провеждане на конкурса - тест и интервю.

 

            4. Необходими документи, за участие в конкурса, които кандидатите трябва да представят:

4.1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

4.2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

4.3. Заверено копие от документ за придобита образователно квалификационна степен;

4.4.Заверено копие на документ, удостоверяващ професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);

4.5. Заверено копие от документ за самоличност;

4.6. Професионална автобиография;

4.7 Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива).       

Заедно със заверените копия от документите за кандидатстване се представят и оригиналите за сверяване, след което се връщат на кандидатите.

 

5. Документите следва да бъдат представени в Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6, в „Център за административно обслужване”, гише  „Общо деловодство” в срок до 14 дни от датата на публикуване на обявлението (в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него). Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощени представители.

           

6. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е информационните табла в сградата на Общината и официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg.

 

 

Телефон за контакти: 092 62 24 68

 

 

 

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez