*

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ВЪРНА ЗА ПРЕРАБОТКА ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА „СИНЯ ЗОНА“ В ГР. МЕЗДРА

|

Общинският съвет (ОбС) върна за преработка и внасяне отново за разглеждане на следващото заседание на 26 август проекта на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Мездра. Това решение беше взето на юлската сесия с 12 гласа „за“, 1 „против“ и 5 негласували от присъстващите в залата 18 съветници.

„Въвеждането на „Синя зона“ е продиктувано от необходимостта да се създаде ред при паркирането на пътни превозни средства в централната градска зона на гр. Мездра, заяви при излагане на мотивите към наредбата Иван Аспарухов. Търсим решение на този проблем не за година или две напред, а за дългосрочен период. Това е наредба, която ще действа години наред. Тя е в полза на гражданите, на обществото, което желае да има порядък при паркирането в централната градска зона.

Една такава система се тества минимум 6 месеца и едва тогава можем да очакваме да даде резултат. Потърсихме вариант, който отговаря на мащабите на нашия град и на спецификата на неговата централна зона. Наредбата е разработена на базата на добрия ред за паркиране, въведен в гр. Габрово, който функционира много добре.

Финансовият ресурс, който ще постъпи от въвеждането на тази система, не е водещ. Важното е да се въведе ред. Ще има отчетност и ако се акумулират по-сериозни приходи, тези средства ще бъдат вложени за подобряване на жизнената среда в съответните райони от „синята зона“ - като например, за изграждане на нови зони за отдих, на детски площадки и т. н.

В крайна сметка трябва да разберем, че уличните платна са публична общинска собственост, която се управлява от Общинският съвет и от Общината, и при ползването й от всеки един от нас, каквото е кратковременното паркиране, е необходимо да се създаде порядък.“

След разгорещени дебати ОбС реши проектът на Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства да бъде върнат за преработка и внесен отново за разглеждане на следващата сесия. В срок до 8 август общинските съветници могат да направят предложения за изменения и допълнения в наредбата, които ще бъдат разгледани на 11 август на заседание на Постоянните комисии по „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост”, „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция” и „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”.

ОбС прие Годишните финансови отчети на общинските дружества „Транс-Авто-2015“ ЕООД и „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД за 2020 г., като същевременно не освободи от отговорност техните управители през отчетния период инж. Божко Александров и Методи Михов.

Приети бяха също:

• План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021 г.-2027 г.,

• Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра за 2021-2027 г.,

• Вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи на Община Мездра за 2021 г.,

покана за представяне на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 20214-2020 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez