*

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В МЕЗДРА ЩЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ

|

Общински съвет - Мездра ще проведе на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 16:00 часа своето редовно месечно заседание. Проектът за дневен ред на сесията включва 13 точки.

Проект за дневен ред на заседанието:

1. ДЗ с Вх. №226/ 17.02.2020 г. - Кандидатстване на Община Мездра с проектно предложение по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - Системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Докладчик: Иван Аспарухов.

2. ДЗ с Вх. №229/ 17.02.2020 г. - Участие на Община Мездра в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 г. Докладчик: Иван Аспарухов.

3. ДЗ с Вх.№207/ 10.02.2020 г. - Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес, представлявана от Община Мездра по Проект на BG05M9OP001-2.040-0042-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Докладчик: Иван Аспарухов.

4. ДЗ с Вх. №225/17.02.2020 г. - Приемане на решения за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на община Мездра през стопанската 2020-2021 г. Докладчик: Иван Аспарухов.

5. ДЗ с Вх. №218/ 13.02.2020 г. - Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца. Докладчик: Яна Нинова.

6. ДЗ с Вх. №180/22.01.2020г. - Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД за четвъртото тримесечие на 2019 г. Докладчик: инж. Начко Найденов.

7. ДЗ с Вх. №231/ 18.02.2020 г. - Даване на разрешение за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг и сключване на договор за наем на недвижим имот сграда идентификатор 47714.500.363.8 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мездра. Докладчик: Иван Аспарухов. 8. Уведомление от ЧСИ с Вх. №202/ 04.02.2020 г. относно задължения на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД. Докладчик: Иван Аспарухов.

9. ДЗ с Вх. №238/ 20.02.2020 г. - Приемане на Бизнес-план на „Транс-Авто-2015“ ЕООД. Докладчик: Методи Михов.

10. ДЗ с Вх.№169/ 15.01.2020 г. от Кмета на с. Крапец относно ползване на Ритуалната зала в селото. Докладчик: Ангел Горанов.

11. ДЗ с Вх. №216/ 13.02.2020 г. - Жалба от граждани, живеещи на ул. „Пейо Яворов“ №4, Вх. „А“ в гр. Мездра. Докладчик: Яна Нинова.

12. ДЗ с Вх. №217/ 13.02.2020 г. - Молба от Виолета Георгиева - представител на жители на с. Лик, община Мездра, живеещи в района от ул. „Чичера“, „Подбалканска“ до главната улица в селото и площада между тях. Докладчик: Яна Нинова.

13. Питане с Вх. №221/ 14.02.2020 г. от Галя Василева - общински съветник от групата на Коалиция „БСП за България”, до Кмета на Община Мездра относно „Спортист на годината на Община Мездра 2019“. Докладчик: Галя Василева.

Февруарската сесия на Общинския съвет може да проследите на живо на официалната фейсбук страница на Община Мездра.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez