*

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ НОВА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МЕЗДРА

|

Общинският съвет (ОбС) одобри предложената от кмета Иван Аспарухов структура и обща численост на Общинска администрация (ОбА) - Мездра за мандат 2019-2023 г. Решението бе взето на декемврийската сесия на местния парламент. Общата численост на ОбА включва 149 щатни бройки, в т. ч. 46 щ. бр. в Обща администрация, 48 щ. бр. в Специализирана администрация, 27 кметове и кметски наместници и 17 специалисти „АОН“ в кметствата на населените места. За сравнение: в досегашната структура щатните бройки бяха 155.

В съответствие с одобрената структура и численост на ОбА, кметът на общината ще разработи и утвърди длъжностно разписание по образец, съгласно Приложение №1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

В новата структура има трима заместник-кметове - по „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, по „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ и по „Стопански дейности, финанси и бюджет“, секретар и главен архитект на общината, служител по сигурността на информацията, Звено за вътрешен одит и Звено „Кабинет и приемна на Кмета“.

Дирекциите са четири - по две в Обща и в Специализирана администрация: Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” с 32 щ. бр., Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“ с 14 щ. бр., Дирекция „Местни приходи, ГРАО” с 12 щ. бр. и Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ с 36 щ. бр.

Финансовата дирекция е с два отдела - „Счетоводство“ и „Финансова политика и човешки ресурси“, както и Звено „ОбС“; Дирекция „Местни приходи, ГРАО” също има два отдела - „Местни приходи“ и „ГРАО“, а Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ - пет отдела: „Устройство на територията, техническа инфраструктура и ООС“, „Общинска собственост“, „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, „Образование, социални дейности и здравеопазване“ и „Култура, спорт и туризъм“.

На сесията бяха приети Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА - Мездра за мандат 2019-2023 г. и вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи в Бюджет 2019 на Община Мездра.

Определен бе съставът на 7-те Постоянни комисии, които ще функционират към ОбС. За председател на ПК „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“ беше избрана Яна Нинова (ГЕРБ), на ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“ - инж. Мирчо Мирчев (МК „НДСВ“), на ПК „Образование, култура, наука“ - Катя Йотова (МК „АБВ“), на ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ - Христина Стоянова (МК „СДС“), на ПК „Здравеопазване и социална политика“ - д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ), на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права“ - Красимир Стефанов (МК „НДСВ“) и на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Тихомир Илчев (ГЕРБ).

Община Мездра получи разрешение да кандидатства като партньор с проект по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и да изпълнява проекта в случай на одобрението му, съгласно изискванията на Програмата.

Определени бяха условията за участие в системата за разделно събиране на твърди битови отпадъци през 2020 г. и за предоставяне на имоти - общински полски пътища, на ползватели на земеделски земи в землищата на населените места в община Мездра по цена на имотите в размер на средногодишното рентно плащане за съответното землище.

ОбС коригира свое Решение №678/ 28.03.2019 г. за ползване от страна на Община Мездра на кредит от Фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което видът на дълга беше променен от краткосрочен на дългосрочен, а срокът за погасяване - удължен до 25.05.2020 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez