*

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ОСВОБОДИ УПРАВИТЕЛЯ НА БКС МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ /КОЙ КАКВО КАЗА ПО ТЕМАТА/

|

С „23“ за, 8 „против“ и 4 „въздържал се“ общинските съветници във Враца гласуваха освобождаването на управителя на „БКС – Враца“ ЕООД Момчил Младенов. Докладната записка бе внесена от д-р Иво Ралчовски и в нея той посочи мотивите, поради които бе поискано прекратяването на действащия договор за възлагане на управление на комуналното дружество. Ненавременните и некачествено извършени дейности, продукт на некомпетентното ръководство и организация на снегопочистването в града, което причини и нарушаване на графика за извозване на сметта, са част от посочените мотиви. 

По време на заседанието зам.-кметът Мария Попова запозна присъстващите и с изводите и констатациите от извършените в комуналното дружество одити през 2016 г. Одитният доклад обхваща периода 01.01.2015 г. – 30.11.2016 г. От одиторския колектив са направени изводи за неправомерни управленски практики, липса на прозрачност при отчитане на разходите, недобро управление и изтичане на финансов ресурс, липса на инвестиционна програма през последните години, водещо до невъзможност дружеството да изпълнява основните си задължения, включително и по снегопочистване.  Констатирано е още, че към 31.11.2016 г. управителят на дружеството, в качеството си на възложител на Закона за обществени поръчки не е организирал и провеждал процедури за избор на изпълнители на доставки и услуги и разходите са за охранителни услуги в размер на 116 850 лв., за ваучери за храна за 116 204 лв. и за доставка на морска сол, на стойност 59 295 лв. Общо за тригодишен период сумата е в размер на около 1 248 000 лв., без ДДС. За тези, както и за  част от потребностите на дружеството като разходи, управителят е задължен да иска изричното съгласие от Общинския съвет, а такова не е искано и не е предоставяно. Съмнителни са и разходите, формулирани като: други разходи в размер на 29 890 лв., консултантски услуги за 15 620 лв., официални обеди и вечери - 350 лв., спонсорство и реклама, културни нужди и развлечения, разходи за гориво на лични автомобили на служителите на дружеството без правно основание и разходи за служебен автомобил и шофьор за управителя и 30 л. гориво за ползване на личен автомобил на управителя Момчил Младенов. Зам.-кметът Мария Попова съобщи още, че част от препоръките на одиторския колектив са възстановяване на средствата, с които управителят е нанесъл имуществени вреди на дружеството и сезиране на компетентните органи - Агенция за държавна финансова инспекция по компетентност.

Направени бяха изказвания от съветници от различни политически групи, както и бе дадена думата и на управителя на „БКС - Враца“ ЕООД Момчил Младенов. Предложено бе в проекта за решение да се добави и освобождаване на контрольора на комуналното дружество Илиян Нисторов. След повече от час разисквания общинските съветници гласуваха направените предложения и прекратиха договорите на управителя Младенов и на контрольора Нисторов. До провеждането на публичен конкурс за длъжността управител на „БКС - Враца“ ЕООД дружеството ще се ръководи от главния счетоводител Емил Богданов.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez