*

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБНОВИ УСПЕШНО СГРАДИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

|
ОБЩИНА МЕЗДРА ОБНОВИ УСПЕШНО СГРАДИ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

На 29.09.2020 г. в Община Мездра  ще се проведе финалната пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.002-0020-C01/08.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие”.

На пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите, постигнати от изпълнението на проекта.

В административната сграда на пазара в гр. Мездра и в четири многофамилни жилищни сгради са въведени група от енергийни мерки, чрез които се подобряват експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и достигане по-висок клас на енергопотребление. Повишава се енергийната ефективност на сградите на интервенция, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в града. Постига се по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и опазването на околната среда.

Реализирането на проекта способства за постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. и повишава публичната информираност за интелигентно използване на енергията сред населението.

Общата стойност на проекта е: 1 195 851.98 лв., от които:

  • 1 016 474.17 лв. – европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие 
  • 179 377.81 лв. – национално съфинансиране

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.002-0020 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez