*

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБНОВИ УСПЕШНО ЕДНА ОБЩИНСКА И ЧЕТИРИ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

|

На 29 септември 2020 г. в Заседателната зала на Община Мездра се проведе финалната пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ по Договор за БФП №BG16RFOP001-2.002-0020-C01/ 08.03.2019 г., който е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ръководителят на проекта инж. Розалина Георгиева отчете резултатите, постигнати  в резултат на изпълнението на проекта. Тя отбеляза, че в административната сграда на пазара и в четири многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра са въведени група от енергийни мерки, чрез които са подобрени експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и за достигане по-висок клас на енергопотребление. Повишена е енергийната ефективност на сградите - обект на интервенция, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление, а косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в града. По този начин е постигнато по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие и опазването на околната среда.

Инж. Николинка Кътовска, заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ в Община Мездра, допълни, че реализирането на проекта способства за постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. и повишава публичната информираност за интелигентно използване на енергията сред населението.

Общата стойност на проекта е: 1 195 851,98 лв., от които:

• 1 016 474,17 лв. (85%) - европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие;

• 179 377.81 лв. (15%) - национално съфинансиране.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez