*

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ДНЕС ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

|

Областният управител Момчил Младенов председателства днес заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца. На него присъстваха: заместник областният управител и заместник председател на Областния съвет за развитие Димитър Гъндев, представители на десетте общини и общински съвети в областта , на национално представени работодателски организации , на синдикалните организации и г-н Свилен Стоянов, представител на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

По време на заседанието бе съгласувана Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Враца 2017-2019 г. Съгласно  изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, областният управител Момчил Младенов трябваше да организира разработването на документа.

В изпълнение на това задължение, със Заповед на Областния управител бе създаден екип на областно ниво, който работи по стратегическия документ. В съвместната работа, продължила няколко месеца, участваха всички заинтересовани страни - Областна администрация, Регионално управление на образованието, Регионална дирекция "Социално подпомагане" и представители на общините, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна и работеща Стратегия, в полза на децата и учениците от областта.

„Всичко това е необходимо, защото приобщаването означава насърчаване на участието на всички деца и възрастни. То означава също да подкрепим училището да отговори на различния опит на децата, на техните различни интереси, знания и умения. Приобщаването не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение на всички деца.“, каза областният управител Момчил Младенов. Той поясни, че в основата на стратегическия документ стоят анализите на потребности от подкрепа, разработени във всяка община и приети на заседания на общинските съвети.

Г-жа Лорета Колева- представител на РУО – Враца и председател на областния екип за разработване на Стратегията представи в детайли стратегическия документ. Данните показват, че актуалната мрежа от образователни институции в областта включва 45 детски градини и 74 училища,  като тенденцията към намаляване броя на децата и учениците през последните 3 години е неблагоприятна и ясно изразена.

            Общият брой деца и ученици обхванати от образователната система в областта за учебната 2016/2017 г. е  22 899. Обезпокоителни са и данните за децата и учениците в риск – 1 272, което представлява 7 % от общия брой на всички деца и ученици. 

Децата и учениците със специални образователни потребности в образователните институции в област Враца са 785. Те са разпределени неравномерно на територията на различните общини, което създава обективни трудности пред осигуряване на тяхното ресурсно подпомагане с необходимите специалисти и честота на посещенията.

 

От десетте общини в областта са подадени и данни за 503 деца и ученици с хронични заболявания.

На основата на изнесените данни, проблемите които се поставят за разрешаване в стратегическия документ са:

- Недостатъчно педагогически специалисти (логопеди, психолози, ресурсни учители);

- Материална база  в голямата си част неотговаря на условията за достъпност и подкрепяща среда;

- Неблагоприятни демографски и икономически показатели, влошено качество на семейната среда, ниски образователни резултати.

Членовете на Областния съвет за развитие бяха запознати с оперативни цели, заложени в Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за преодоляване на посочените проблеми. Едната цел е насочена към общата подкрепа за всички деца и ученици, а другата обхваща четирите групи деца и ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.

 Към всяка от целите са разписани дейности, предложени от заинтересованите страни и с обвързаност на конкретни ангажименти за изпълнението им съответно: на регионално и общинско ниво и на ниво детска градина и училище.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez