*

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА ИМА КАРТ БЛАНШ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2022 - 2023 Г.

|
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА ИМА КАРТ БЛАНШ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2022 - 2023 Г.

Община Враца сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"на стойност 246 636 лв., което обезпечава работата на ОИЦ Враца

Община Враца сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0026-C01/25.01.2021 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Чрез него се осигурява изпълнението на проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2022 – 2023 г.“.

ls afspeelkwaliteit

Той надгражда изпълнените проекти „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Враца” (ОП „Техническа помощ”), „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Враца“ (ОП „Добро управление”) и "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2019 - 2021 г. (ОП „Добро управление”). Стойността на договора е в размер на 246 636 лв., 100% безвъзмездно финансиране.

Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република  България функционира от 2012 г.

През годините ОИЦ – Враца се утвърди като място, където всеки може да получи достоверна и полезна информация за възможностите, предоставени от фондовете на Европейския съюз и да получи подкрепа при търсене на финансиране, при кандидатстване и отчитане чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/. За периода 2012 г. – 2021 г. са проведени 488 информационни събития и са осъществени повече от 11 000 консултации.

Екипът на ОИЦ ще продължи да осъществява своите услуги и да си сътрудничи активно с местните администрации, бюрата по труда и регионалните инспекторати по образование, университетите и средно образователните училища, бизнеса и медиите, с цел да се повиши информираността на гражданите относно европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Ще продължи и извършването на административни проверки и издаването на становища относно процедурите на местните инициативни групи за финансиране на проекти. Освен това, експертите на центъра ще подпомагат и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България. Служителите в ОИЦ участват в експертния състав на регионалните съвети за развитие и по-конкретно в техните звена за медиации и звена за публични консултации.

Осъществяването на проекта ще допринесе за изпълнение на общите цели на Националната комуникационна стратегия. Чрез неговото изпълнение ще се надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програми, ще се осигури максимална прозрачност за тяхното реализиране, което от своя страна ще поддържа обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и оперативните програми.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez