*

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

|
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Брой и структора на населението

 

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2016 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 168 727 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 280 души, или с 1.9%.

В общия брой на населението жените са повече (50.8%), или на 1000 мъже се падат 1 032 жени.

            Към 31.12.2016 г. в градовете  живеят 98 139 души, или 58.2% от населението на областта, а в селата е 70 588  души (41.8%). 

            Към 31.12.2016 г. най-голям брой население е съсредоточен в община Враца -  тук живеят 65  905 лица, или малко над 39% от общият брой за областта. В сравнение с края на 2015 г. броят на населението в община Враца намалява с 883 души, или  с 1.3%.

            Най-малка по брой на населението е община Хайредин, в която живеят 4 477 лица, или 2.7% от общото население на област Враца.

            В областния център град Враца в края на годината живеят общо 53 570 лица, от който 25 894 мъже и 27 676 жени. В сравнение с 2015 г. населението на града намалява с 580 лица, или с 1.1%.

 

 

    Продължава процесът на остаряването на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличението на дела на 65 и повече навършени години.

    В края  на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 39 888, или 23.6% от населението на областта. В сравнение 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

          Остаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2016 г. достига 45.3 години. В градовете тя е 43.6 години, а в селата - 47.6 години. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниска средна продължителност на живот при тях. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 59.2% от общото  населението на  съответната възраст, а на мъжете - 40.8%.

           Броят на столетниците в областта е 6 - 1 мъж и 5 жени. Пет от тях живеят в селата, а само един живее в града.

           Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Населението в трудоспособна възраст към края на 2016 г. за област Враца е 98 071 души, или 58.1% от цялото население. Над трудоспособна възраст са 46 431, или 27.5%, а под трудоспособна възраст - 24 225, или 14.4% от населението в областта.

 

 

 

               
           Раждаемост

 

През 2016 г. в област Враца живородените деца са 1 453. В сравнение с предходната година броят на живородените деца  се е увеличил с 46. Коефициентът на раждаемост[1] е 8.5%о  (за страната – 9.1%о). В сравнение в Северозападният район , само в  област Плевен  коефициентът е по-висок и достига –8.7%о .  

От всички живородени през 2016 г. 761 са момчета, а 692 – момичета, или на 1000 момчета се падат  909 момичета.

В градовете живородените деца са 840, а в селата - 613 деца, или на 1000 души от градското население се падат 8.5 живородени деца, а на 1000 души от селското население - 8.6 деца.

Над 58% от ражданията са осъществени от жени на възраст между 20-29 години. Средната възраст при раждане на първо дете е 25.3 години. През 2016 г. средния брой  живородени  деца от една жена е 1.77. За сравнение през 2015 г. той е 1.65, а през 2001 г. - 1.41 деца.

От 1991-1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителен дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 43% през 1991 г. нараства на 75% за 2016 година. През 2016 г. в брак са родени 366 деца, а извънбрачните са 1 096.

 

             Смъртност

 

През 2016 г. нивото на общата смъртност продължава да е високо. Броят на умрелите е 3 204,  от тях - 1 659 са мъже и 1 545 - жени. Коефициентът на обща смъртност[2] - 18.8%о. Смъртността сред мъжете е 19.8%о, а при жените - 17.9%о. По коефициент на обща смъртност област Враца се нарежда на седмо място с най-висока смъртност в страната.

Коефициентът на детска смъртност е 4.8%о и е  по-нисък от средния за страната (6.5%о).

 

 Естествен и механичен прираст

 

През 2016 г. в област Враца естественият прираст (разлика между живораждания и умирания) е отрицателен. Естественият прираст е  минус 1 751 души, като  при мъжете е минус 898, а при жените е минус 775.

Механичният прираст (разлика между заселени и изселени) също има отрицателна стойност. В резултат на отрицателния механичен прираст, населението на областта е намаляло с 1 529 души, от които 754 са мъже и 775 са жени.

 Враца е сред областите с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция (- 8.9%о) [3], заедно със Смолян ( -11.8%о) и Видин (- 9.4%о).

            При настоящата динамика на демографските процеси прогнозата за 2070 г. е населението на областта да намалее драстично.

             През  2016 г. 2 923 блица са се заселили в област Враца от други населени места в страната, а 3 620 лица са заявили промяна на своя настоящ адрес от областта в други области на Република България. През 2016 г. 1 048 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от областта в чужбина, а лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Враца са 216.

 

 

Методологични бележки

 

 

            Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

           Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

             Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

          Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето. Броят и структурите на населението в края на 2011 г. са изчислени въз основа на получените резултати от проведеното към 01.02.2011 г. преброяване на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за останалите единадесет месеца на годината. Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

        При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

        Допълнителна информация относно методологията и данните за населението и демографските процеси е публикувана на интернет страницата на НСИ - http://www.nsi.bg. 

 

[1] Брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението през годината.

 

[2] Брой умрели лица на 1000 души от средногодишния брой на населението.

[3] Отношение на нетната миграция към средногодишното население през годината.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez