*

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

|
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2020 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 35.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” с 34.2%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” със 7.9%. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Селско, горско и рибно стопанство” с 12.0%, и „Административни и спомагателни дейности” с 10.8%.

          В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 15.8% и 13.4%.

         В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намалението на наетите се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост” с 0.9  хиляди.

         Средната брутна месечна работна заплата в област Враца за октомври 2020 г. е 1 316 лв., за ноември – 1 366 лв. и  за декември – 1 397 лева.

      През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 7.8%, като достига 1 360 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Добивна промишленост“ - с 22.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 14.6% и „Преработваща промишленост“ - с 13.8%. Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 20.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.9%.

         Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на годината   са получили наетите лица в следните икономически дейности:

  •  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” [1]
  •  „Образование”- 1 519 лева
  •  „Държавно управление” - 1 421 лева

           Най-ниско са били платени наетите лица в следните икономически дейности:          

  •  „Административни и спомагателни дейности”- 682 лева
  •  „Други дейности”- 678 лева
  •  „Хотелиерство и ресторантьорство” - 554 лева. 

         Спрямо същият период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. за Врачанска област нараства с 6.8%. Спрямо същият период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 3.8%, а в частния - с 10.1%.

         За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 835 лв., а за частния - 938 лева.

           С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 959 лв., а с най-ниска е област Благоевград - 948 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 437 лв. - със 77 лв. или 5.3% по-висока от тази за област Враца.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez