*

НА ПЪРВА ЛИНИЯ В БОРБАТА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА, ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ОТБЕЛЯЗВА 113 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

|
НА ПЪРВА ЛИНИЯ В БОРБАТА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА, ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ОТБЕЛЯЗВА 113 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Служителите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ посрещат днес, 3 ноември, своя празник на първа линия в борбата с последиците от кризата, предизвикана от коронавируса. Като контролен орган те имат ангажимента от една страна да следят дали работодателите въвеждат противоепидемични мерки, а от друга – дали в условията на криза са коректни към своите работници и служители по отношение на законосъобразното им наемане, заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските. Продължава и контролът по осигуряването на здраве и безопасност при работа като цяло, тъй като някои противоепидемични мерки могат да увеличат негативния ефект от други рискове на работните места.

На 3 ноември 1907 година с указ на княз Фердинанд е създаден тогавашният Инспекторат по труда, който трябва да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците". И до днес, вече 113 години, Инспекцията по труда продължава да гарантира прилагането на трудовото законодателство в българските предприятия. Контролните органи на Агенцията освен за спазването на разпоредбите на трудовото законодателство като цяло, упражняват специализиран контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания и по други нормативни актове.

От началото на годината до момента Инспекцията по труда е помогнала на стотици работници да получат забавени възнаграждения в размер на 4,8 млн. лв. Инспекторите по труда съдействаха на работници, като, без да имат такова задължение, влязоха в ролята на медиатори между тях и работодателите им. Въпреки че Агенцията няма експерти в търговското право, нейните служители успяха много бързо да се обучат да инициират производства по несъстоятелност при забавени възнаграждения. Благодарение на събраните годни документи от инспекторите по труда вече са образувани 102 бр. дела за обявяване в несъстоятелност на работодатели със задължения към своите работници, 34 от които през 2020 г. Решени са 86 дела. В 73 случая съдът е обявил в несъстоятелност или е открил процедура по несъстоятелност, което е позволило на работниците и служителите да потърсят обезщетение като се обърнат към Фонда за гарантираните вземания. В осем случая работодателите са изплатили изцяло дължимите възнаграждения, а в останалите съдът е решил, че те не са в несъстоятелност.

Благодарение на Инспекцията работници на обявеното в несъстоятелност дружество „Ремотекс – М“ успяха да прекратят трудовите си договори и да получат достъп до осигурителните си права.

По настояване на Инспекцията по труда Европейската агенция за безопасност и здраве при работа преведе на български език онлайн инструментът за интерактивна оценка на риска от разпространение на КОВИД-19. Експерти на Агенцията го адаптираха съгласно българското законодателство. Отново по идея на Агенцията Фонд „Условия на труд“ преведе добри практики от други държави за адаптиране на работните места в условията на коронакризата.

Продължи работа по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Разработените по проекта въпросници за самоконтрол, чиято цел е да дадат възможност на работодателите сами да преценят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди реална проверка, вече се тестват сред работодателите. С това Инспекцията по труда изпълнява задължението си да информира и консултира с цел подобряване на работната среда в България.

Експерти на Агенцията поддържат създадения по проект „Контрол на командированите лица“ единен портал за условията на труд в България, с който страната ни изпълнява задължението си към Европейския съюз да предоставя информация за тях. Порталът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg/ 

Агенцията работи и по няколко проекта с трансгранично участие с основна цел да се подобри взаимодействието между контролните органи от различни държави – членки на ЕС, и да се повиши информираността на трансграничните работници, за да се гарантират в по-голяма степен достойни условия на труд на работещите българи в ЕС.

         През 2020 г. Инспекцията по труда организира за България общоевропейската Кампания за деклариран труд, която се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Целта на кампанията, бе да се предостави информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването, за да се мотивират настоящите и бъдещите работещи, работодателите и самонаетите да работят на светло. ИА ГИТ продължава да поддържа фейсбук страницата на кампанията „Всички права запазени“ https://www.facebook.com/BG4FairWork и YouTube канала, на който са публикувани видеа, информиращи работниците и служителите за техните права, не само в България, но и навън.

КОНТРОЛ

За деветте месеца на годината инспекторите по труда са извършили 27 310 бр. проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. заети в тях. При 10 800 бр. проверки акцентът при контрола е бил точно върху това дали създадената организация в предприятията спазва противоепидемичните мерки. Сигналите от други държавни органи и от граждани в условията на криза са се увеличили с около ¼ спрямо същия периоди на 2019 г. и достигат до 7100 (около 5000 бр. от граждани). В началото на кризата ръстът им беше повече от 50%, но след предприетите от правителството мерки за подпомагане се отчете намаление на ръста.

При проверките са констатирани 112 500 бр. нарушения, от които 58 280 бр. са свързани с безопасността и здравето при работа, а 53 780 бр. с осъществяването на трудовите правоотношения. За всяко установено нарушение се прилагат мерки за отстраняването му, което води до подобряване на условията на труд в предприятията. Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 бр. от установените нарушения. Случаите на работа без трудов договор са 1888 бр.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez