*

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

|
ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

ЧЕЗ Разпределение България не нарушава правата на клиентите. Нарушение на техните права не е отчетено и в нито една от констатациите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), касаещи подмяната на електромери за периода 2008 – 2013 г.   Констатираните в доклада на регулатора от регулаторния одит не са документални пропуски или неточности, и не се отнасят за липсата на подписи на свидетели, а само за липса на подписи от страна на собственика на имота или неточни дати. Като нарушение е отчетен фактът, че протоколите са били подписани от близки на собственика, роднини наематели или домоуправител.   По време на регулаторния одит, осъществен в началото на 2014 г., са проверени стотици комплекти, всеки от които с по 25 броя издадени констативни протоколи за подмяна на електромери. От всички прегледани протоколи от проверяващите са избрани само такива, на които има положен само един подпис. Този подпис не е изследван по време на одита дали е на ползвателя в конкретния имот, дали е на домоуправителя или на роднина на собственика.   Изводът за трайна практика в нарушенията не може да бъде направен на база на проверените протоколи. Общото съотношение на проверените 1088 констативни протоколи спрямо общо подменените от дружеството за периода на регулаторния одит над 1,5 милиона електромера е много малък – 0.07%. Това не би могло да бъде представителна извадка. В допълнение, в хода на регулаторния одит, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е изложила пред регулатора писмени възражения по всяка констатация за подмяна на електромери.   „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има ясно разписана процедура за подмяната на електромери, която е разработена така, че в максимална степен да защитава правата на клиентите. Те се уведомяват предварително за точната дата на подмяна, тя се уточнява с  домоуправителите, а при необходимост се канят свидетели. Правят се задължителни снимки на показанията на стария и новия електромер, които се съхраняват в информационната система на ЧЕЗ. Задължително се съставя констативен протокол от подмяната. В случай, че потребителят не е намерен при извършване на проверката и/или откаже да подпише констативния протокол, документът се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен от потребителя с обратна разписка.   „ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва планово периодична подмяна на електромери с изтичащ срок на валидност на сертификацията. Подмяната на електромер е законово задължение на компанията и е от полза за клиента, защото гарантира качество и точност на измерването. Това е рутинна дейност, която компанията извършва в голям мащаб.   Всяка година ЧЕЗ подменя над 350 000 електромера. През 2013 г. бяха подменени 358 000, а през 2014 г. се планира да бъдат подмени 380 000.През последните 9 години ЧЕЗ Разпределение е инвестирала 208 милиона лева за изнасяне, подмяна и ремонт на електромери. Това е почти една трета от общите инвестиции на компанията в мрежата в обем на 728 млн. лева.     Ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez