*

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ, ЩЕ ОБСЛУЖВА ОБЩИНИТЕ ВРАЦА И МЕЗДРА

|
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ, ЩЕ ОБСЛУЖВА ОБЩИНИТЕ ВРАЦА И МЕЗДРА

Дейностите са по спечелен проект за безвъзмездна финансова помощ BG16M1ОP002-2.005-0020 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ - Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда” 2014-2020 г. Общият размер на инвестицията е 5 845 347,29 лв. Безвъзмездната финансова помощ - 4 400 662,69 лв. Съфинансирането, което трябва да осигурят общините Враца и Мездра е за 1 444 684,60 лв. Договорът за изпълнение на проекта, подписан от министъра на околната среда и водите Нено Димов, кмета на Община Враца Калин Каменов и кмета на Община Мездра Генади Събков, е факт от 5.11.2018 г. Срокът за изпълнение е 19 месеца.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими отпадъци от двете общини, чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация. Бъдещото съоръжение ще намали количеството на депонираните битови отпадъци в Регионалното депо край Косталево, което стопанисват с общо дружество двете общини, като ще удължи експлоатационния му срок. Новата инсталация ще бъде изградена на територията на регионалното депо, в местността „Шумака“, на площ от около 4,5 дка. Капацитетът и ще позволява обработването до 32 т/ден или до 8 000 т/год. зелена маса. В рамките на проекта ще бъде въведена система за разделно събиране на зелените отпадъци в двете общини. Ще бъдат закупени 574 контейнери с вместимост 1,1 куб.м. и 4 броя сметоизвозващи машини.

С реализирането на проекта е планувано да се подобри качеството на живот на населението на двете общини чрез въвеждането на устойчиви механизми за опазване на околната среда. В резултат на организираното разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци се очаква да се повиши екологичното самосъзнание на хората.

През месец февруари тази година Община Враца обяви две обществени поръчки, свързани с реализирането на проекта. Едната е за Инжeнеринг - проектиране, изпълнение на строеж и осъществяване на авторски надзор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. С решение от 25.04.2019г. за изпълнител е определен Обединение „Компонере“ - София. Обединението предложи обща цена от 3 800 460 лв. с ДДС и срок за изпълнение 330 календарни дни. Обществената поръчка за строителен надзор по договора, все още не е финализирана. Оферти са подали 9 фирми. Ценовите им предложения ще бъдат отворени на 21.05.2019г.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez