*

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-ВИДИН ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“

|

Представители на пет видински общини, бизнеса и неправителствения сектор се запознаха с процедурата, политиката на ЕС и успешни модели в областта на управлението на отпадъците

Днес екипът на Областен информационен център-Видин проведе информационна среща в офиса си в областния град по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС). В срещата се включиха представители на общините Видин, Чупрене, Ружинци, Макреш и Ново село, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова приветства участниците в събитието и посочи че политиката за околната среда е сред водещите в Европейския съюз и реализацията на всеки един екологичен проект допринася за реализация на тази политика. Тя представи в детейли целите на Съюза в областта на отпадъците до 2025 г. Цели и задачите на европейското законодателство в областта на отпадъците са: Подобряване на управлението на отпадъците; Стимулиране на иновациите в рециклирането; Ограничаване използването на депониране и създаване на стимули за промяна на поведението на потребителите. Реализацията на тази политика в България ще постигне положително въздействие върху околната среда, здравето на населението и икономическото развитие, заяви Мариела Савкова.

Експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков презентира процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и акцентира че допустими бенефициенти по нея са широк кръг институции и организации: общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г., посочи още Ценков и призова към активност потенциалните бенефициенти, като припомни, че с подкрепата на ОПОС в област Видин са реализирани инвестиционни интервенции за десетки милиони лева, а чрез успешните проекти по настоящата процедура, освен инвестиции, ще се допринесе и за прехода към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г.

Експертът „Информационно обслужване и услуги“ Яна Гъркова представи успешни модели в областта на управлението на отпадъците от България и извън пределите на страната: Пилотна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата, в която са включени 300 домакинства от столичния район „Надежда“; Програма за домашно компостиране на Община София; „Храна за Земята“ - инициатива за компостиране на местните жители на квартал „Княжево“ в София; Изключване на пластмасови прибори, чашки и чинийки в детски градини във Варна и замяната им с такива за многократна употреба; Zero waste ресторанти - световна практика за заведения с нулев отпадък.

В края на срещата екипът на ОИЦ-Видин още веднъж прикани към активност по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и посочи че цялата документация по процедурата е качена, както на страницата на ОПОС в Единния портал, така и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/02513498-b393-4365-a91d-76cb90c59a3d. Екипът на Центъра, в рамките на своите правомощия, ще окаже необходимото съдействие на всички бенефициенти, които се обърнат към експертите в офиса на Областния информационен център за информация и логистична подкрепа.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez