*

ГУБЕРНАТОРЪТ НА ВИДИН НАСТОЯВА ДА СЕ УСКОРИ РЕМОНТА НА НАДЛЕЗА

|
ГУБЕРНАТОРЪТ НА ВИДИН НАСТОЯВА ДА СЕ УСКОРИ РЕМОНТА НА НАДЛЕЗА

В писмо до общината областният управител изразява тревогата си от проблемите с авансовото плащане и организацията на работа на обекта, които могат да забавят цялостното му завършване                         през есенно – зимния сезон   

 

Областният управител инж. Кръстьо Спасов изпрати днес писмо до Община Видин, в което настоява от нейна страна спешно да бъдат предприети мерки за осигуряване на условия за ускорена реализация на основния ремонт на надлеза над ж.п. линията по бул. „Панония” в дунавския град. Проектът е финансиран по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, чието изпълнение областният управител контролира на територията на региона. 

Инж. Кръстьо Спасов изразява тревогата си от опасността проектът да не бъде завършен навреме. Като причина за това той посочва два основни проблема – неизплатеният в пълен размер аванс на фирмата – изпълнител на обекта и отлагането на решението за временното затваряне на пътното съоръжение, за да се работи едновременно и на двете му платна преди настъпването на неблагоприятния за строителство зимен сезон.

Основният ремонт на надлеза в гр. Видин стартира в края на август със закъснение, след забавена процедура поради обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на решението на кмета на община Видин за избор на изпълнител на обекта. С постановление на правителството за проекта са осигурени 2,7 млн. лв., 30 % от които – в размер на 811 284 лв., са преведени на Община Видин още през март за авансово плащане при стартирането на ремонта. До момента общината е превела на изпълнителя само 191 800 лв., което представлява 7,7 % от сумата по аванса и задържа по сметките си останалите 22,3 %, равняващи се на 619 484 лв.  Причината за това е въведеното от страна на Община Видин изискване по договора й с „Мостремонт 97” ООД, фирмата да й предостави банкова гаранция за авансовото плащане.

Съгласно чл. 59 от ЗОП, възложителят на обществена поръчка може да предвиди гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на поръчката. Извън тези две изрично уредени гаранции, изключение се допуска само в случаите, определени със закон.     

 „В конкретния случай с Община Видин, изискването за представяне на гаранция за авансово плащане, не е предвидено в закон, нито в какъвто и да е нормативен акт”, се посочва в писмото на областния управител. Като основание за това се цитира решение № 978 от 23.07.2014 г. на КЗК, според което изискването изпълнителят на договор, сключен след проведена обществената поръчка, да представи гаранция за обезпечаване на авансово плащане, противоречи на Закона за обществените поръчки.

Съгласно цитираното решение на КЗК, изискването на Община Видин фирмата – изпълнител да представи банкова гаранция за авансово плащане, е в нарушение на чл. 59 от ЗОП. Допуснатото нарушение води до:

  • ограничаване кръга на потенциалните изпълнители на поръчката, тъй като поставеното условие за банкова гаранция за 30 % авансово плащане значително надскача изискуемите законоустановени доказателства за икономически и финансови възможности на участника; 
  • противоречие с концепцията за намаляване на административната тежест върху бизнеса, предвид факта, че община Видин е поставила условия, които не са регламентирани в нормативен акт.

 

Изискването за банкова гаранция в случая противоречи и на Постановлението на Министерския съвет (№ 19 от 2014 г.) и на указанията (изх. 91-00-121 от 14.03.2014 г.) на председателя на Междуведомствения съвет за контрол върху разходването на предоставените от централния бюджет средства относно изпълнението на Публичната инвестиционна програма. „Съгласно същите общините следва да преведат авансово на фирмите – изпълнители получените 30 % от стойността на сключените договори. Постановлението на Министерския съвет и указанията на Министерство на финансите не предвиждат възможност авансовото плащане да е повече или по-малко от 30 %”, се  подчертава в писмото до Община Видин.  

„Като резултат от посочените несъответствия се създава реална опасност от неусвояване на предвидените за проекта целеви средства, защото непревеждането на аванса в пълния му размер създава големи затруднения за фирмата – изпълнител да реализира поетите договорености качествено и в срок”, коментира в писмото си областният управител. В допълнение той отбелязва, че учредяването на банкова гаранция за авансовото плащане, която е почти една трета от стойността на договора изисква ангажиране на собствени средства и ресурси от страна на фирмата-изпълнител, при положение че държавата е предвидила облекчен режим за усвояването им с оглед спазване условията на Публичната инвестиционна програма проектите да бъдат приключени и разплатени до края на 2014 г.

За обезпечаването на изпълнението на сключения с „Мостремонт 97” ООД договор за основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. „Панония“, общината е предвидила гаранция за изпълнение, заложени са и различни механизми за гарантиране на качествено, срочно и пълно изпълнение на предмета на поръчката (неустойки; механизми за носене на риска; гаранционни условия; предвидено задържане на 3% от стойността на договора от окончателното плащане по него за периода на гаранционния срок, който е 4 години).

Не на последно място инж. Кръстьо Спасов отбелязва факта, че Община Видин, наред с неизплащането на аванса в пълен размер, ограничава фирмата -изпълнител да работи само в едно от двете платна на надлеза, без да се съобрази  с настъпилия есенно - зимен период и влошаването на атмосферните условия. „Това допълнително създава предпоставки за забавяне изпълнението на проекта, чието стартиране и без това закъсня с 2 месеца, заради процедура по обжалване на решението за определяне на изпълнител на обекта пред КЗК”, смята областният управител. Той изразява безпокойство си от това, че Община Видин, в качеството й на възложител, поставя под съмнение и голям риск успешното и срочно изпълнение на финансирания от държавния бюджет проект и усвояването на целевите средства в рамките на 2014 г. Инж. Кръстьо Спасов предупреждава, че при създадените трудности, отговорността на общината за евентуалния провал на проекта значително нараства.

            С цел спазването на разпоредбите на правителственото постановление по Публичната инвестиционна програма и с оглед законосъобразното и целево разходване на държавните средства, областният управител настоява Община Видин в спешен порядък да предприеме съответните коригиращи действия за решаване на визираните проблеми. За резултатите от предприетите действия той очаква да бъде информиран в срок от 3 дни.  

Писмото със становището си по този проект областният управител е изпратил по компетентност на Районна прокуратура – Видин и Министерството на финансите. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар