*

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕО МИЛЕВ“ –МОНТАНА

|

Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана отчете дейността си за изминалата 2017-та година, в присъствието на г-н Златко Живков – кмет на Община Монтана, г-н Иво Иванов – председател на Общински съвет, г-жа Силвия Василева – директор Дирекция „Финансово-стопански дейности”, г-н Александър Герасимов – директор Дирекция „Хуманитарни дейности”, журналисти.

През отчетната 2017-та година се наблюдава повишен интерес към библиотеката и това се дължи на огромните усилия, които полагат всички специалисти не само в ежедневната работа, но и в организирането на различни инициативи. През годината в цялата библиотека са регистрирани 3045 нови читатели. Посещенията са 39685 /с 7836 повече/. Раздадената литература е 78354 тома /2197 тома повече/. Абонираните периодични издания са: вестници – 20 бр. и списания – 64 броя. Основна цел при работата с читателите беше привличането на нови групи от потребители и тяхното качествено и релевантно обслужване.

През 2017-та година са проведени над 200 културни и образователни събития, сред които: детски утра, екскурзии в библиотеката, занятия в Клубовете по интереси, литературни утра и вечери с подготвени и представени презентации, тематични изложби, презентации, викторини, състезания, игри, конкурси, посещения на детски градини в Монтана, програми за деца, уроци по родолюбие, представяния на книги и срещи с автори, обучения по Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за младежи и за възрастни, курс по уеб дизайн, литературни и краеведски четения, Регионална кръгла маса на тема „Съвременните библиотеки с особена грижа към teen поколението. Библиотеките и новите дигитални деца – поколение Z”.

            Проведени са разнообразни по форма и съдържание дейности, свързани със: обучения, конференции, форуми, регионални дейности, семинари за повишаване квалификацията на работещите в библиотеките и прилагането разпоредбите на ЗОБ и Стандарта за библиотечно-информационно обслужване. Продължава работата с доброволци през лятото.

           Комплектуването, организацията и опазването на библиотечния фонд е първостепенна задача на Регионална библиотека „Гео Милев“. В края на 2017 г. библиотечният фонд наброява 191 413 тома документи. Получени са дарения от Университетско издателство „Св. Климент Охридски" - 301 тома, от писателката Елена Павлова - над 110 тома, от читатели на библиотеката, от автори на книги. Закупени са нови библиотечни документи със средства от бюджета на библиотеката. В библиотеката са постъпили 1878 тома на стойност 22469,32 лв. Закупените документи са 373 т. на стойност 5367 лв. Даренията са 1468 т. за 16767 лв. Заменени срещу загубени са 37 т. на стойност 334 лв. Обновяването на фонда през 2017 г. е най–голямо за последните три години.

           Краеведската дейност на РБ “Гео Милев” се осъществява в основните направления - краеведски проучвания, събиране, обработване и съхраняване на информация за Монтана и областта и предоставянето на информационните ресурси чрез традиционни и иновативни форми на потребителите. Със съдействието на читалищните библиотеки са издирени и сканирани непубликувани материали и ръкописи на поселищни проучвания от област Монтана. Закупен е програмен продукт „Дигитални колекции“ и скенер. Сканирани са документи за създаване на дигитална колекция «Поселищни проучвания».

РБ “Гео Милев” получи пет робота Finch, дарение от посолството на САЩ. В Седмицата на програмирането от 7 до 22 октомври са проведени 21 семинара с 200 участника от училищата в Монтана за работа с тях. Закупени са очила за виртуална реалност и са проведени интерактивни презентации. В библиотеката са въведени нови технологии, QR кодове с полезно за потребителите съдържание. Създаден е профил на библиотеката в приложението за OS Android – Cards, което дава възможност за дигитализация на читателски карти, приложение за ОS Android и iOS, тема за браузър Chrome.

В изпълнение на основната мисия, цел и задачи, Методичния отдел при РБ „Гео Милев“ подпомага обществените библиотеки от регион Монтана по отношение на цялостната им дейност, координира и организира културни прояви, работа по общи проекти, квалификационни форми за библиотечните специалисти, консултира, проверява , одобрява и препраща е-стастическата информация от информационни карти на всяка читалищна библиотека от област Монтана в Министерството на културата.

Приоритетно през 2017 г. дейността на Методичния отдел бе насочена към сформиране и стартиране на професионално обучение на група от читалищни библиотекари за придобиване на трета степен професионална квалификация "Библиотекар" - в специалност "Библиотекознание". Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА), според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и е финансирано от Фондация „Глобални библиотеки - България”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez