*

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

|

Изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в община Враца”, финансиран чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира на 01.02.2017 г. Неговата продължителност е 21 месеца – до 30.10.2017 г. От 29.02.2016 до 18.03.2016 г. ще се приемат документите на желаещите да получават предоставяните по проекта почасови социално-здравни услуги и на кандидатите за домашни помощници и лични асистенти.

Бюджетът на проектното предложение е 499 997,61 лв. Проектните дейности ще се изпълняват с партньорското участие на Сдружение “Нов път”, като първите три месеца са планирани за изработване на Mетодология за дейността на Центъра, осъществяване на информационна кампания, подбор на потребители след направена от външни експерти оценка на потребностите, подбор и обучение на персонала, който ще предоставя интегрираните социални услуги; 18 месеца ще продължи предоставянето на самите услуги по проекта. Първоначално те ще се получават от 18 души (9 ще имат личен асистент, 9 - домашен помощник), а след приключването на проект „Нови възможности за грижа”  по схема „Нови алтернативи” след процедура за оценка и подбор в настоящия проект ще се включат още 93 потребители (6 ще имат личен асистент, 87-домашен помощник). Услугата „Личен асистент” ще се предоставя до 80 часа месечно за 1 потребител, а в зависимост от индивидуалните планове, 1 домашен помощник ще предоставя услуги на средно 3 потребители. За да се отговори на комплексните потребности, Центърът ще предоставя и здравни услуги, осъществявани в дома или в Центъра (смяна на превръзка, поставяне на инжекция, проследяване на жизнени показатели, поставяне на инсулин/катетър, обработка на рани от диабет, декубитус и др.) и рехабилитационни услуги, включващи раздвижване в домашна среда и консултиране как да се осъществява превенция на поява на рани от залежаване.Освен това, с цел подпомагане процеса на социално включване, ще се осъществяват психологически и педагогически консултации.

Като резултат 111 хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще са подобрили своето качество на живот чрез получаване на подкрепа и предоставяне на почасови социални и здравни услуги. Община Враца като доставчик на социални услуги ще създаде мултидисциплинарен екип от 55 специалисти (15 лични асистенти и 32 домашни помощници, 1 здравен асистент, 1 рехабилитатор, 1 социален работник; останалите 5 души се осигуряват от партньора – за обучение и супервизия) и ще разшири обхвата на дейността си, в отговор на нарастващото през годините търсене на социални услуги в домашна среда.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez